Jdi na obsah Jdi na menu
 


Runy

23. 3. 2007

Co jsou runy?

Runy pochází ze starogermánského písma. Slovo runa znamená "tajemství" nebo "záhada". Každá runa v sobě skrývá určitou informaci, pomocí které můžeme komunikovat s neviditelnými silami.

Při runové magii se runy používají k runovému věštění, léčení, ke cvičení runových formulí a ke zhotovování samotných run. Rytí run je dodnes chápáno jako magický akt. Runy jsou považovány za jakýsi kanál k nadsmyslovým úrovním, k nebeským sférám, k bohu, ke kosmickému vědění.

Runová abeceda - dva směry futhark a futhork

Runové abecedy jsou známy jako futharky nebo futhorky. Názvy jsou, podobně jako názvy ostatních abeced, vytvořeny z několika prvních písmen. Latinská abeceda z A, B, C a D, řecká alfabeta z ALFA a BETA. Futhark je nazván podle znění prvních symbolů, tedy F, U, Th, A, R a K. V pozdějších dobách se začátek řadil poněkud odlišně, a to jako F, U, Th, O, R a K.

Rozlišovat můžeme zhruba tři základní proudy. Původní, nejstarší se nazývá germánský futhark prostý (24-typový všegermánský futhark) a skládá se z 24 znaků. Asi okolo roku 800 n. l. se objevují další dvě varianty, a to v anglosaské Anglii a vikingské Skandinávii. Anglosaské písmo (anglofriské písmo) v konečném důsledku zvýšilo počet znaků až na 33, narozdíl od písma vikingského (nordického futhorku mladšího), kde byla řada zredukována na pouhých 16 znaků. Tento systém se vyskytoval v různých obměnách: dánský, obyčejný nordický, švédsko-norský, zkrácený apod.

Starší Futhark má 24 znaků

Mladší Futhork  je zredukovaný Starší Futhark na 16 znaků

Anglosaský Futhark  je Starší Futhark rozšířený na 33 znaků

Jednoduchý výklad ze tří run

Vyberte si intuitivně tři runy.

Metoda A - 1.runa se týká minulosti, 2.runa přítomnosti, 3. runa budoucnosti

Metoda B - 1.nám ukazuje příčiny, 2. prostředky k nápravě, 3. předpokládaný výsledek

Metoda C - 1.jaké jsou vnější podmínky, 2.jaké jsou vnitřní podmínky, 3. jaký je předpokládaný výsledek

Metoda D - 1.jak to začalo, 2.jak to pokračuje, 3.kam to směřuje

Metoda E - 1.co bylo zanedbáno, 2.na co byl kladen důraz, 3.následky

Metoda F - 1.čemu se vyhnout, 2.co ještě učinit, 3.co se tím dosáhne

Význam runy - FEHU

    FEHU neboli FA

Základní význam: původním významem je slovo "dobytek"Znamená majetek a bohatství a to jak materiální, tak i duchovní. Symbolizuje také namáhavou cílenou práci, vedoucí k dobrým výsledkům a prosperitě.

Ve vztahu může ukazovat na romantický, naplněný, idylický a harmonický vztah. Mír a porozumění. Hojnost, plodnost, nadbytek, movitý majetek, rodinné jmění, materiální zisk, vlastnictví. Dovednost v dosahování světského úspěchu a bohatství, uchopení příležitosti a schopnost udržet si je. Vůdčí postavení, moc a současně odpovědnost, také však přírůstek moci a vlády. Uspokojené ambice. Primární síla. Štědrost, velkorysost, velkomyslnost. Magické schopnosti. Plodnost a prosperita. Získávání bohatství, které vyžaduje tvrdou práci a vynaložení energie. Výzva k nezištnému sdílení.

Význam runy - URAZ

  URAZ neboli UR

Základní význam: pojmenovaná podle "Aurochs", což bylo silné a mocné zvíře, těžko ulovitelné. Uruz je proto runou energie, síly, odvahy ale i štěstí při lovu. Symbolizuje i dobré zdraví. Může také znamenat výzvu ke změně či životnímu zlomu.

Symbolizuje rozvoj, růst, splněná sny o kariéře, vynikající hmotné zabezpečení a finanční dostatek. Nespoutaná, živočišná, bujná síla. Primární energie. Vytrvalost, rychlost, bojovnost, odvaha, neohroženost, statečnost, trpělivost a získání moci. Volnost. Spirituální a emocionální síla, ale také síla celku, kolektivní síla. Síla postupovat vpřed. Tvůrčí potenciál. Vynikající zdravotní stav. Mužská potence. Schopnost vyčkat na správný okamžik. Obdiv okolí a úspěch. Prosazování společných priorit, získávání společného, nikoli individuálního blahobytu.

Význam runy - THURIAZ

  THURIAZ neboli thor, thurisaz

Základní význam: znamená "dénom", "trn", "obr". Představuje lidské podvědomí a jeho síly a energie, které lze využít i kladně, ale pokud jsou nevázané tak páchají spíše chaos a škodu. Varuje před nepříjemnostmi a naznačuje ohrožení. V širším pohledu může i chránit. 

Vítaná změna pobytu nebo bydliště, rovněž však náhlá a neohlášená změna. Daleká cesta spojená s překonáním vodní plochy. Regenerace. Veliká síla a prosazení se. Ochrana a aktivita s ní související. Dobrá zpráva. Zkouška vůle, upřímnosti a vytrvalosti v záměrech nebo stanovených cílech. Výjimečná sexuální potence. Mužská tvořivá energie. Trolí runa. Mocný nástroj u proměny různých tvarů. Neomezená energie, využitelná v kladném i záporném smyslu. Odolnost. Vzdorování všemu, co narušuje "vyšší" řád. Nutnost rychle se rozhodnout v důležité záležitosti.

Význam runy - ANSUS

  ANSUS neboli AR

Základní význam: původní význam "rozum". Tato runa značí Odina, proto je to runa moudrých rozhodnutí. Význam úspěchu, tvořivosti, komunikace, fantazie, znalosti, pomoci při věštění a magii. Měli bychom dbát dobré míněných rad, možná nás čeká životní zkouška.

Kromě rozumu a moudrosti také poznání a uvědomění. Neochvějnost, pevnost. Přepych, požehnání a radostné období. Otázky spojené se stářím, emoční vazbou na rodinu a její příslušníky. Vědění spojené s mocí. Dobrá rada. Komunikační dovednosti, verbální zdatnost. Schopnost ubránit se útokům většiny. Spojení s kouzly, věštěním, znameními, zjeveními. Tvůrčí, kreativní, božská síla. Právě v tomto okamžiku působící božská energie.

Význam runy - RAIDHO

  RAIDO neboli "rod"

Základní význam: původně znamenala "jízdu, cestu". Ochraňuje pocestné a znamená cestu, hledání, cíl, změny a vývoj. Člověk by měl být nebojácný a držet se své cesty. Může znamenat i životní cestu a její nástrahy. Někdy souvisí s cestováním

Symbolizuje oddech, rekreaci, příjemné rozptýlení na cestách, prázdninové zážitky. Odhodlání a statečnost. Nutnost včasného a důkladného plánování a příprav. Pohyb, směřování vpřed, cesta a cestování obecně. Transformace energií, přeměna ducha či hmoty, nebo přenos informace. Poselství či zpráva, dobře míněná rada. Runa má ochrannou funkci, zaštiťuje všechny a všechno co je na cestách. Návštěva. Sexuální styk jako forma komunikace. Kontinuita a současná změna, většinou vítaná. Odměněná námaha a úsilí. Vědomé ovlivňování osudu.

Význam runy - KENAZ

  KENAZ neboli "kaun, kano"

Základní význam: znamená " pochodeň, vědět, rozumět, vidět". Znamená světlo, zahání stíny a pomáhá nám osvětlit situaci. Pochopení by ale mělo vést k nějakému činu a dalšímu rozvoji, nepropadat pasivitě. Runa znčí osvícení, inspiraci, kreativnost. Pomáhá při studiu. Tato runa je spojena s esoterickým rozvojem. Symbolizuje i teplo domácího krbu a souvisí se zdravím.

Je to runa podzimní rovnodennosti. Zobrazení aktivního principu. Nová láska, vztahy a partnerství na obzoru. Teplo domova a rodinného krbu, porozumění. Výměna, pohyb, informace a data. Řešení otázek týkajících se sexuálního života. Vášeň a rozkoš. Spojení energie sexuality a kreativity. Vynikající zdraví. Záštita před vším ohrožujícím a nebezpečným. Vnitřní zápal, tvořivost, nadšení a nová energie. Světlo ukazující cestu. Vědění a duchovní osvícení. Pronikání do tajemství transformace. Zrod nových idejí a myšlenek. Mystické spojení dvou entit a vznik třetí.

Význam runy - GEBO

  GEBO

Základní význam: znamená "dar" a jako takový je vždy vzácný. Může to být i symbolický dar. Tato runa ukazuje nejen na dar hmotný, ale i partnerství, lásku, manželství. Kromě daru může tedy symbolizovat i pouto, závazek či výměnu. Symbolizuje i polibek a lásku. Změny a vývoj ve vztazích a smlouvách.

Ukazuje na podporu, nastoupení vlastní cesty, sdílení, spojenectví, svazek, rovnováhu, harmonii. Konstruktivní spolupráci a úspěch. Štědrost, nezištnost, důstojnost, čest. Schopnost přijímat i dávat. Jednota mezi dárcem a obdarovaným. Propojení mezi zdánlivě nesourodými prvky. Služba ostatním. Polibek či jiné projevy náklonnosti, partnerství, láska. Sexuální sjednocení. Dar a naděje. Talent jako dar bohů. Ochrana před jedem a toxiny.

Význam runy - WUNJO

  WUNJO

Základní význam: znamená "výhra, sláva". Představuje radost, štěstí, sílu, uspokojení, snadné vítězství. Také oslavu, zisk, spolupráci. Sláva je za úspěšným zakončením úsilí. Runa symbolizuje právě takovou slávu, nepřímo i úspěch a též to, co nás k úsilí vede - motivaci.

Skvělé a nanejvýš slibné vyhlídky, uspokojení, pohodlí, sláva a štěstí ve všem. Majetek získaný do vlastnictví, prosperita a zdraví. Všeobecný blahobyt. Absolutní úspěch. Harmonie, souzvuk, dosažení rovnováhy. Odstranění nerovnováhy zapříčiněné nedostatkem anebo naopak přebytkem. Spolupráce a partnerství. Rozkoš, radovánky, veselí, potěšení. Splnění přání a tužeb. Extatická radost. Přátelství.

Význam runy - HAGALAZ

  HAGALAZ neboli "hagal"

Základní význam: znamená původně "krupobití, silnou bouři". Ukazuje na narušení rovnováhy, prudké změny, neočekávané zvraty, obrat ve vývoji /t.j.i k lepšímu/. Může znamenat i nemoc či zranění nebo jinou nepříjemnost. Runa znamená destukci, náhlou ztrátu, potíže na cestě. Nelze ale nevzpomenout, že i ničení je častokrát nutné k tomu, aby odešlo staré a uvolnilo místo novému.

Ochranné znamení, šťastná hvězda. Změna názorů, náhledů, stanovisek. Nový pohled na věci, invence. Zásadní životní změna a obrat ve vývoji. Někdy závažná změna plánů a záměrů, významný zvrat. Určování nových cílů, vypracovávání nových plánů. Zbavování se starých omezení, osvobozování a konečná svoboda. Základ bytí. Spojování různých světů.

Význam runy - NAUTHIZ

  NAUTHIZ neboli "not"

Základní význam: původní význam "nouze, potřeba". Tato runa nese význam nedostatku, těžkostí a neštěstí. Skrývá ovšem vnitřní sílu, nabádá k trpělivosti a může přinést cenné poznatky a zkušenosti. Varuje před rizikem ve které se dobrovolně uvádíme, např. nebezpečnou cestu. S ostatními runami zpožďuje a odkládá. Runa reprezentuje potřebu, která se má splnit.

Nutnost naplánovat své aktivity, postupy a skutky důkladně a s dostatečným časovým předstihem. Potřeba zvýšené opatrnosti. Výzva k činu. Ochrańující a smysluplné zábrany nebo omezení. Pochopení a přijetí hranic. Využití sil k aktivní konfrontaci s nepřízní osudu. Krátkodobé zastavení. Sebeovládání. Pomoc. Vynalézavost a zmobilizování sil. Vytrvalost, neohroženost a schopnost přestát různá příkoří a protivenství. Vnitřní síla a její objevení, nalezení a využití v nouzovém stavu momentální životní etapy.

Význam runy - ISA

  ISA neboli "is"

Základní význam: původně "led". Znamená stagnaci, odklad, zpoždění, ochlazení a zklidnění. Tlumí a odkládá význam ostatních run, ale zároveň může pozitivním dodat na trvalosti a stabilitě /využíváno v magii/. Pozor na závist. Tato runa je také runou věcí uvedených do nehybnosti mrazem.

Klid, relaxace, odpočinek. Přechodné zastavení postupu nebo pokroku. Trpělivost a vyjasňování. Pomalá, leč nezastavitelná síla. Zmírnění konfliktu. Emocionální upokojení. Odcizení ve vztahu, chlad mezi partnery, nezájem o sex. Působí jako mocná ochrana před magickým útokem.

Význam runy - JERA

  JERA

Základní význam: původně znamená "sklizeň". Znamená plodnost, dostatek a blahobyt. Také veselí, štědrost a štěstí. Je v ní skryt i význam kola života, koloběh ročních období, cyklu narození a úmrtí. Posun vpřed, vývoj. Výsledek práce. Runa tedy znamená odměnu za vykonanou práci, ale též produktivitu a vývoj.

Je to runa zimního slunovratu a konce strého a začátku nového roku. Blahobyt, úspěch, sklizeň, hojnost...jako viz.výše. Nutnost přizpůsobit se kosmickým a přírodním zákonům. Pohyb, přirozený vývoj a změna. Nezbytnost vykonat nejdříve potřebnou práci, která vám posléze přinese bohatou žeň. Čekání. Vynaložená námaha bude adekvátně zúročena. Začátky a konce, opakující se koloběh. Ukončení procesu. Obnovování vitality. Spravedlivá odplata. Zlaté dobré časy.

Význam runy - EIHVAZ

  EIHVAZ

Základní význam: původně znamená strom "tis", který je jedovatý. Runa je tedy runou hluboké změny někdy až smrti. Je to runa mrtvých. Znamená kontinuitu, vytrvalost, věčnost. Je znakem trvanlivosti a celistvosti. Také velká motivace a ctižádost. Pozitivní /a dlouhodobá/ transformace.

Runa jako kouzlo obrany, runa magických sil země s ochrannou magickou mocí, především v různých potyčkách. Má velkou magickou sílu a současně i schopnost zahánět vše škodlivé včetně sil zániku a smrti. Pomoc na obzoru. Jistota, bezpečí a svoboda. Příslib dlouhého a plodného života. Nové začátky. Nastoupení nové cesty či směru, přeměna. Stálost, pevnost, pružnost, přizpůsobivost, vytrvalost.

Význam runy - PERTH

  PERTH

Základní význam: původně znamená "hru v kostky neboli hrnek pro hrací kostky". Výsledek je vždy nejistý a pro lidi, kteří by zde hledali jednoduché zákonitosti je vždy zahalen mystériem. Tato runa je spojena s tajemstvím, magií, ale i s tajemstvím života. Představuje také osud a jeho velké šance, možnost vybrat si opravdu něco výjimečného, co nás ovlivní. Příležitost zmoudřet. Osudová šance. Také požitek ze života a těhotenství.

Runa tajemství a nutnosti jeho zachování, výzva k mlčenlivosti a diskrétnosti. Změna v chápání světa i sebe sama. Proniknutí do jiných světů. Vyjasňování. Tajné nauky. Zasvěcení. Utajené a ztěží vysvětlitelné vnitřní zkušenosti. Pochopení zákonitosti splynutí časových horizontů, jednoty minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Schopnost vybrat si nejvhodnější z cest osudu a rozlišovat cenné od bezcenného. Zábava, hry, náhlé a nečekané štěstí či zisky, výhra, překvapivý úspěch. Zdravá sexualita. Radost a požitek z umírněného, zdravě pojatého sexu a ze střídmého jídla či pití.

Význam runy - ALGIZ

  ALGIZ

Základní význam: původně znamenala "ochranu, sob, sobí parohy". Symbolizuje nejvyšší, božskou ochranu, sílu zažehnávající zlo. Také zdvižené a roztažené prsty /starý znak boje proti zlu/. Znamená přízeň bohů, úspěch při lovu či hledání. Naději, uzdravení. Tato runa je přirozeností přírody. Znamená i varování, ochranu, ale i pomoc.

Pozitivní změny v pracovní oblasti. Ochrana a obrana sebe, svých blízkých a přátel před nepřejícností a nepřátelstvím. Schopnost odvrátit zlo a zvítězit nad ním. Sebedůvěra, vnitřní jistota, optimistický postoj, lidskost. Duchovní obnova. Regenerace a obnovení životních sil. Výzva ke kontemplaci, absolutnímu uvolnění a k meditaci. Vědomé úsilí o získání nadlidských vlastností a "božské"dokonalosti. Objevování souvislostí. Úspěch při hledání, putování, sbírání, lovení. Odolnost, otužilost, houževnatost.

Význam runy - SOWULO

  SOWULO neboli SOWELU

Základní význam: původní význam je "slunce". Znamená sluneční sílu a je symbolem vítězství a síly k útoku. V duchovní sféře znamená vítězství světla nad temnotou, dobra nad zlem. Také růst a vnitřní síla, vyjasnění situace. Tato runa je v povědomí lidí neprávem špatně zakódována díky Hitlerovým SS. Je runou osvícení, pozitivní energie, síly, zdraví a plodnosti.

Náklonnost múz, světlo vynikající inspirace a zdroj kreativity. Vitalita, síla, elán, dostatek životní energie. Zdraví anebo uzdravování a hojení. Poznávání sebe sama, pronikání do světa našeho nejhlubšího nitra. Celistvost. Jasný pohled na jakoukoli problematiku a svět kolem sebe. Vítězství, úspěch, důstojnost, sebeúcta, síla vůle a síla k útoku, naděje, všeobecný zdar. Dosažení cílů, dokončení. Vítězství dobra. Léčivá síla slunce.

Význam runy - TEIWAZ

  TEIWAZ neboli "týr"

Základní význam: původně "Týr /bůh války a spravedlnosti/. Přináší úspěch, právo a spravedlnost. Také nebojácnost, kázeň, sebeobětování, posílení vůle a  dostaek síly k rozhodnutí či soudu.Symbolizuje cestu válečníka.

Vášeň, zanícení, náruživost, milostné dobrodružství. Úspěch dosažený prostřednictvím oběti. Odvaha, smělost, chytrost, vytrvalost, rozhodnost, moc, síla, čestnost a obětavost v zájmu vyšších cílů. Neohrožená cesta k vytyčenému cíli. Spravedlnost. Pozitivní výsledek soudní pře nebo procesu, avšak pouze za předpokladu, že jsou zúčastnění v právu. Runa ochrany před nebezpečím a pravděpodobně legendární "runa kopí". Souvisí také s mužskou sexualitou.

Význam runy - BERKANA

  BERKANA neboli "bar"

Základní význam: původně znamená "bříza". Symbolizuje početí, regeneraci, uzdravení. Je to symbol plodnosti. V různých evropských tradicích se používá k tomu, aby se symbolicky zajistila prosperita a rozvoj. Milostné vztahy a začátky. Také obnova a očištění, rozkvět. 

 

Runa jarní rovnodennosti. Rodina, domov, potomci, děti, plodnost, milenecký vztah založený na sexuální přitažlivosti a sexu samotném, láska a legalizovaný partnerský svazek, rodinné zázemí. Počátek, narození, růst, výchova a vzdělávání. Mládí, zdraví, krása. Mladistvost a neuhasínající elán. Léčení, obnova, regenerace, čistota a čištění. Úspěšný začátek a současně dokončení. Znovuzrození.

Význam runy - EHWAZ

  EHWAZ

Základní význam: původně "kůň". Je to symbol změn, pokroku a cesty. Runa vyjadřuje takovou důvěru, přátelství a věrnost jaká je mezi koněm a jezdcem, také sílu a pohyb. Ukazuje na dobré postavení, komunikaci, utvrzuje význam vyřčeného /a předchozích tažených run/.

Uzavírání smluv, dohod a podepisování právních dokumentů. Důvěra, náklonnost, vzájemná úcta. Nové zaměstnání anebo povolání. Dalekosáhlé a rozsáhlé změny, znatelný pokrok. Změna vědomí. Věrnost a přátelství. Spojení. Soudržnost a věrnost. Pravděpodobná cesta, dokonce snad dlouhá. Stěhování anebo změna životního stylu.

Význam runy - MANNAZ

  MANNAZ neboli "ma"

Základní význam: reprezentuje "člověka" a celé "lidstvo". V užším slova smyslu je to rodina, kruh nejbližších (i přátel). Má proto souvislost s mezilidskými vztahy. Také je zde vztah ke zvířatům, dar řeči a spolupráce. Intelekt.

Prosperita, zisk, blahobyt a úspěch dosažené skrze velké, i když snad někdy nečekané změny. Tvořivost a vysoká inteligence. Dar řeči. Důraz na pochopení, řešení, budování, kultivování a udržování vztahů. Prospěšné vztahy. Vynikající kooperace /často s cílem prospěšným většímu celku/. Správné jednání. Profesionální přístup. Sebezpytování. Prověřování postojů k sobě samému, ke svému okolí blízkému i nejširšímu, ke svým povinnostem a k osobní odpovědnosti. Jedna z run s ochrannou funkcí.

Význam runy - LAGUZ

  LAGUZ neboli "laf"

Základní význam: původně "voda". Runa reprezentuje vodu, ale obě její stránky. Je to ženská runa. Ukazuje na plynutí, proměnlivost, nestálost, sexualitu a intuici. Může to být dobrá runa na cestování, méně dobrá při snaze o trvalé uchování a ochranu. Změny dobré i zlé a všechna rizika, která přinášejí. Znamená mír, nekonečno, lásku a city obecně.

Runa začátku léta. Plnící se předtuchy a naplněná tušení. Dobrá intuice, hodná následování a pozorného naslouchání. Vyvinuté mimosmyslové vnímání. Otevírání bran ke všemu utajenému, skrytému, neprojevenému. Volné plynutí bez překážek. Citlivost a emocionální porozumění. Změna ohlašovaná často ve snech nebo viděních. Cesta vpřed, spojená s jistými riziky. Odolnost, vytrvalost a pevnost v přestálých zkouškách.

Význam runy - INGWAZ

  INGWAZ neboli "inguz"

Základní význam: zobrazuje boha "Freye", který je bohem farmaření a zemědělství. Původně výraz "naplnění", což kdysi bylo shodné slovo s těhotenstvím. Znamená tedy orgasmus, plodnost. Je to runa rodiny, bezpečí, rodinného krbu a také signálního ohně a taktéž i přeneseně osvícení. Jistota.

Ochranná runa domácnosti. Zprávy, poselství, novinky. Objevení cizince. Transformace a následené uvolnění síly a energie. Hrdinství ale též mírumilovnost. Příprava projektů a plánů a období před jejich uskutečněním. Otěhotnění, orgasmus. Pevné rodinné svazky, teplo rodinného krbu. Potřeba naslouchat impulsům přicházejícím z nitra: rodí se nové a originální nápady a myšlenky. Uvolnění nashromážděné energie. Introspekce a duchovní osvícení.

Význam runy - DAGAZ

  DAGAZ

Základní význam: původně znamená "den". Vždy následuje po noci a častokrát znamená naději na budoucí lepší vývoj. Zobrazuje božské světlo, růst, pokrok a vývoj. Někdy také zásadní změnu, většinou k lepšímu. Optimismus a spolehlivost. Právě započaté plány mají velkou naději na dobrý konec.

Runa pravého poledne a letního slunovratu. Zásadní obrat, úplná přeměna, trpělivě očekávaný průlom. Překážky ztrácející svou sílu a intenzitu. Vůle a vytrvalost. Ukončení starého a začátek nového cyklu. Nový úsvit, růst, vývoj a pokrok. Sebepoznání. Příprava a s ní spojené aktivity. Změna úhlu pohledu přinášející řád a porozumění. Zdařilá práce. Naděje, štěstí, prosperita, úspěch, zdraví, radost a pohoda. Uskutečnění nejtajnějších snů, tužeb a přání. Spojení protikladů.

Význam runy - OTHILA

  OTHILA neboli "othal, óthila"

Základní význam: znamená "majetek, předkové, minulost". Jako majetek ukazuje spíš na ten, který jsme zdědili po předcích, naši zem, území. Ukazuje na domov a hmotné i nehmotné věci, které ho symbolizují. Vztah rodiče a děti, přirozený proces učení . Síla rodu.

Cenné dědictví v hmotné i nehmotné podobě. Poslední vůle, závěť. Materiální blahobyt. Dědičné vlastnosti a předpoklady. Vliv předků, kontakt a spojení s předky a předchůdci, plynulá kontinuita. Geneticky podmíněné vlohy. Jasnozřivost. Domov a vnitřní střed člověka jako zdroj sebeocenění, míra hodnot a zdroj pocitu bezpečí i životních jistot. Mírumilovné rodinné soužití, souznění. Vyjasňování různých nedorozumění a sporů, především v rodinném kruhu. Opouštění cizích, převzatých a zastaralých vzorců chování. Moudré a předvídavé hospodaření se zdroji.

Keltský kříž

Čtení z keltského kříže je převzato z tarotu. Je užitečné pro většinu otázek. Jediné omezení spočívá v tom, že se lépe hodí k vedení někoho jiného, než Vás samotných.

Jednotlivé runy určují tyto oblasti:

1. Otázka, 2. Současná situace, 3. Minulé vlivy, 4. Budoucí vlivy, 5. Minulé události, 6. Budoucí události, 7. Vnitřní vlivy, 8. Vnější vlivy, 9. Naděje, obavy, 10. Výsledek
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Runy jsou starší

(Petr, 9. 11. 2019 17:23)

Nejsem si jist ,ale již delší dobu koumám nad runami a jejich významy včetně jejich výkladu.Keltsky kříž je zobrazením geometrického tvaru čtverce s kruhem uvnitř jakoby kolem průsečíku vy tu máte křestanský křiž což nedává moc smysl.Nejsem expert ani nic podobného,ale vypadá to jako když někdo plete hrušky a jablka dohromady.
Pokud se nepletu runy se vhazovaly do kruhu ty co padly mimo kruh měli nějaký význam a ty co byly uvnitř měli taky jiný význam. Souviselo to s osobou která runy házela v jakém znamení (stromu byliny viz druidové) byla rozena, dnem kdy je hodila a lunárním cyklem (postavení hvězd v den kdy je házela).Je to podstatně komplikovanější.

Viz WIKY: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tarot

https://cs.wikipedia.org/wiki/Keltsk%C3%BD_k%C5%99%C3%AD%C5%BE