Jdi na obsah Jdi na menu
 


Magie 5

23. 3. 2007

V.stupeň - Magické školení těla - 1.část

Zde budou uvedeny cviky, umožňující vědomý a pasivní kontakt s neviditelnými silami z hlediska magie. /Magik se nikdy nesmí stát hříčkou neviditelných sil!/

LEVITACE

Posaďte se do obvyklé pozice, položte ruce na stůl. Převeďte nahromaděnou životní sílu do pravé ruky a soustřeďte se na to, že svou pravou ruku ovládáte přímo vůlí a ne pomocí svalů. Potom učiňte, aby se životní síla rozplynula v Universum. Dále shromážděte živel vzduchu v ukazováčku pravé ruky a koncentrujte se tak, aby se ukazovák stal lehký jako vzduch. Představte si, že vůlí zvednete ukazováky, přičemž ruka a ostatní prsty zůstanou ležet klidně. Nikoliv svaly, ale vůle zvedá prst. Když se Vám to zdaří, nechte ho opět klesnout. /Pokud se Vám podařila levitace ukazováku, pokuste se o to i s ostatními prsty, totéž pak s levou rukou a později s celou rukou. Jde o levitaci ruky, prováděnou až po loket, později s celou rukou. Totéž lze zkusit i s druhou rukou a později s oběma současně./

Jestliže by magik věnoval cvičení levitace námahu a čas, zvedl by pomocí vůle celé své tělo do vzduchu. Takto by mohl chodit po vodě, mohl by i létat. Ovšem zvládnutí levitace celého těla by musel věnovat dlouhá léta intenzivního cvičení. Pro Váš vývoj se lze omezit na prsty, eventuálně pouze na ruce.

V.stupeň - Magické školení těla - 2.část

Další cvičení - posaďte se opět za stůl a položte na něj ruce. Představujte si, že Vaše pravá astrální ruka vystupuje z fyzické ruky. Astrální ruku položte vedle fyzické. Ve fyzické ruce nastane mentálně prázdný prostor, neboť astrální ruku považujete za pravou. Fyzickou ruku považujte za neškodnou /protože se nachází ve 4.rozměru - v akaše/. Potom astrální ruku opatrně vraťte do hmotné. Opakujte cvičení, dokud se Vám nepodaří alespoň na 5minut. A takto cvičte i s druhou rukou.

Tímto způsobem se exteriorizovaná ruka nachází ve 4.rozměru a bytost téže sféry ji může použít např. k poslání vzkazu do našeho hrubohmotného světa. Když jste toto doopravdy zvládli, jste vskutku připraveni na styk se 4.dimenzí. Magik jako první naváže styk s ochranným duchem. /Je známo, že od jeho narození byla dána každému bytost, jež jej má ochraňovat, učit a inspirovat. Podle vývoje a karmy je to zemřelý příbuzný anebo bytost, co na této úrovni nebyla zhmotněna. Tato bytost se stará o duchovní blaho chráněnce až do puberty. Čím více je žijící člověk intelektuálně vybaven, tím méně se mu jeho vůdce věnuje, především se však nevěnuje těm, kteří se o svého vůdce vůbec nestarají a nepamatují na něj. Kontakt se uvolňuje. Magik má možnost opět se s ním spoji, aby se od něho dozvěděl vše, co má znát a co potřebuje. Bude to zdokonalovat jeho charakter a jeho vývoji to jen prospěje.

Existují různé metody, jak lze navázat přerušený kontakt, a sice: pomocí siderického kyvadla, pomocí rituálu prstů, pomocí mediálního psaní /automaticko-mechanickým způsobem/ bez předchozího uvědomění, o čem bude ruka psát, dále inspirovanou metodou - nejběžnější - oznámení jsou jako hlasité myšlenky ve vlastní osobě nebo mimo ni a nakonec pomocí intuitivní metody, při níž je pocit, jako bychom psali sami - na otázky hned následují odpovědi, je to jakési jasnozření/. Při dalším vývoji již nebudete potřebovat pasivní způsob kontaktů.

VI. stupeň - Obraz vlastního ducha se spojením 4živlů - 1.část

Cílem tohoto stupně je učinit určitý obraz vlastního ducha s jeho funkcemi se zřetelem na 4 živly a dále pomocí meditace tyto funkce od sebe rozlišovat. Vlastnosti ducha, odpovídající čtyřem živlům, jsou následující: vůle podléhá principu ohně, intelekt se všemi rovnoběžnými aspekty - rozum a paměť - je podřízený vzduchu, cit se svými aspekty odpovídá principu vody a vědomí rovněž se svými aspekty je podřízeno principu země.

Vnořte se do svých myšlenek, pozorujte sebe a funkce ducha a meditujte o tom. Každou funkci odpovídající živlu si musíte jasně představit. Snažte se je rozeznat. Toto předběžné cvičení je velmi důležité, neboť poskytuje možnost jak u sebe, tak i u druhých a na mentální úrovni tyto funkce ovlivnit, ovládnout, posílit anebo vykořenit.

Dále je nutné si uvědomit celé mentální tělo v astrálním těle a obě v hrubohmotném těle. Musíte svého ducha pociťovat v jemném astrálním těle, a toto opět v hrubém. Tento pocit je duch. Meditujte o tom v každé vhodné chvíli. Když máte jistotu, že Váš duch přijal jemné astrální tělo a hrubé tělesné, cítí je, hýbe s nimi a že každý tento pohyb způsobuje vlastně on prostřednictvím těchto dvou obalů, pokročili jste opět dále.

VI. stupeň - Obraz vlastního ducha se spojením 4živlů - 2.část

Každý člověk koná vědomě anebo polovědomě anebo téměř nevědomě to, co získává impulzivně z těla, aniž by tomu věnoval nějakou zvláštní pozornost. Následující cvičení Vás naučí ze začátku malé, později větší úkony činit vědomě. Snažte se toto uvědomění si věcí, úkonů protáhnout na co nejdelší dobu. Vědomě znamená s představou a citem /nejen s pozorností/, že duch s pomocí duše a hmotného těla koná.

Jdeme po ulici, myslíme na to, že jdeme a hýbeme s hmotnými a astrálními údy. /Pokud se Vám tento pocit podaří alespoň po dobu 10minut, ovládáte tento cvik./ Průvodní stavy, jako je závrať, pocit únavy, poruchy rovnováhy, je třeba odstranit. Proto zpočátku čiňte jen malé úkony během krátké doby. Toto cvičení nám umožní vazbu ducha, duše s hrubohmotným tělem, čímž již pracujete na mentální nebo astrální úrovni. Tímto de facto začínáte pracovat magicky, a nyní Vám je již jasné, proč magické rituály u nezasvěcených a magicky neškolených lidí nemají vůbec úspěch. Tito lidé nejsou schopni rituál provést magicky, tzn. nejsou připraveni a mentálně i astrálně uzpůsobeni být ve spojení s hrubou hmotou.

Například magnetizér vkládá ruce na pacienta, ale přitom jeho duchovní a astrální ruce nic nevyzařují, a sám si možná ani nepředstavuje, že duchovní síla ducha, astální síla duše a fyzická síla prozařuje a ovlivňuje hmotné tělo pacienta. Tento nedokonalý a neznalý magnetizér dosáhne vždy jen částečných úspěchů, neboť pacient se přece skládá z oněch tří částí. Magikovi je samozřejmé, že mentální tělo ovlivňuje jen mentální úroveň anebo ducha, astrální tělo jen astrální úroveň - tedy duši - a hmotné tělo pouze hmotný svět. Proto je nutné, aby magik dokázal pracovat duchovně i duševně a jeho činy byly jako činy ducha ve spojení s duší. Kdo toto pochopil a ovládá dokonale prakticky je schopen pokročit dále.

VI.stupeň - Další cvičení - 1.část

I zde si zpřítomněte, že Vaše hmotné oko nevidí, nýbrž vidí duch pomocí astrálních a hmotných očí. Meditujte o tom alespoň 5minut. Mějte pocit, že duch se dívá a vidí přes Vaše oko. Když se Vám to zdařilo s očima, přejděte k uším a citu. Po zvládnutí dále chuť a čich. Cvičení má velký význam pro jasnovidnost, jasnosluch a intuici.

V minulém příspěvku jste prolínaly živly navenek. Zde chceme princip akaši ovládnout ve vztahu k živlům, které vznikly z principu akaši a jsou akašou ovládané /držené v rovnováze/. Magik, jenž po dlouhém cvičení dosáhl úspěchů se živly, může ovládnout i nejjemnější - astrální éter.

Posaďte se do pohodlné ásany a zavřete oči. Představte si, že se nacházíte v neohraničeném prostoru a jste jeho centrum /středobodem/. Nic není nahoře ani dole ani po stranách. Tento nekonečný prostor je naplněn nejjemnější silou - univerzálním Éterem. Éter je bezbarvý nebo je smysly vnímatelný jako ultrafialový, téměř černěfialový a takovýto si jej budeme představovat. Vdechujte plícemi tento éter a vědomě ho přivádějte do krve. Máte v tom zručnost, dělejte to však s vědomým dýcháním plícemi a póry, právě tak jako při nahromadění životní síly - jen s tím rozdílem, že dýcháte éter místo životní sílu, a sice v oné vzpomenuté barvě. Nezapomeňte na pocit spojitosti s neohraničeným prostorem. Na tento nový postoj si je třeba přivyknout V každém případě se nesmí ztratit vědomí a usnout! Když ustanete, raději cvičení přerušte.

Akaša je světem příčin. Vědomé příčiny, jako jsou přání, myšlenky, představy v této sféře s určitou dynamikou koncentrované vůle, pevné víry a plného přesvědčení, se musí realizovat prostřednictvím živlů, bez ohledu na které úrovni je realizace žádoucí. Toto je jedno z nejvyšších magických mysterií a univerzální klíč pro magiky. O univerzální platnosti se každý adept po dobu delšího vývoje sám přesvědčí.

VI.stupeň - Další cvičení - 2.část

Následující cvičení sleduje cíl získání prostřednictvím principu akaša absolutní moc nad živly ve všech třech světech.

Sedíte v pozici a dýcháte plícemi i póry proud akaši a plníte jim celé tělo. Akaša se nedá tak plnit a zhušťovat jako životní síla. Již při vdechu si musíte představovat, že budíte sílu a moc nad živly. Že tuto sílu již máte a že Vám živly všechno splní, co od nich žádáte, bez ohledu na úroveň, kde se toto má realizovat. Při každém vdechu musíte cítit moc nad živly. Víra a přesvědčení o síle a moci nad živly musí být neotřesitelné a nesmí Vám vznikat ani nejmenší pochybnost. Adept, který se svědomitě propracoval všemi zde uvedenými cvičeními, získá i zde po delším cvičení absolutní moc nad živly. Kdo získal magickou rovnováhu ve vztahu k živlům, svůj charakter v tomto smyslu vyrovnal a zušlechtil a má zároveň ctnosti a vysoké ideály, ten obdrží tuto moc během poměrně krátkého času. Bude pociťovat skálopevnou víru, pevné přesvědčení a absolutní jistotu, vylučující každou pochybnost. Kdo však nemá předchozí látku svědomitě prakticky zvládnutou, tomu nelze sliboa¨vat výsledek - naopak může být i ovládnut. Ve vývoji adepta nesmí nastat mezera, pokud nechceme, aby se celá stavba jeho náročného magického vývoje zřítila.

Při svědomitém cvičení zjistíme, že se projekce elementů na všech úrovních budou lehce dařit a tyto reálie budou připomínat dětskou hru. Zde si zvolíme vhodný rituál na získání moci nad živly. Svou intuicí si zvolíme onen optimální určitému živlu, tzn. slovní formuli spojenou s gestem a vhodným tónem. Každá osoba si zvolí svůj individuální rituál a lze opět jen doporučit opatrnost: nesdělovat to další osobě!

Nejprve je možné si sestavit rituál pro astrální sféru, kde si ověříme účinky živlů co do jejich síly a současně druhý rituál na rozložení této síly. Tento systém je třeba si vyzkoušet se všemi živly. Teprve potom je třeba to zkoušet na hmotné úrovni. Vždy dva protichůdné rituály - jeden na evokaci /vyvolání/ síly, druhý na její rozložení. Je účelné tyto rituály dlouhým cvičením automatizovat.

VI.stupeň -Vědomé vyvolávání elementálů

V opaku k myšlenkám, které obývají jako útvary mentální nebo duchovní oblast, jsou elementálové bytosti opatřené určitým stupněm inteligence, kterou magik stvořil. Elementálové mohou prto na mentální úrovni vykovávat určité úkoly a lze je považovat za živé nástroje magika. Mág si může stvořit celý zástup těchto živých, jistou inteligencí nadaných nástrojů podle toho, co s nimi zamýšlí a pro jaký záměr /účel/ je stvořil. Tvorbou elementálů může magik v mentální sféře dosáhnout vše bez ohledu, zda jde o sféru vlastní nebo cizí.


PRAVIDLA:

 • Je nutno dát elementálovi odpovídající tvar podle úkolu, který má splnit. Tvar musíte stvořit intenzivní imaginací.
 • Elementál musí mít své jméno. Všechno, co je ve tvaru či bez něj, má jméno a co jméno nemá - podle zákona magie neexistuje.
 • Elementálovi musíte svou vůlí a představou vštípit úkol, který má vykonat, tzn. učinit mu rozkaz, jaký účinek má způsobit. Je třeba přitom dodržet rozkazovací tvar v přítomném čase.
 • Je třeba mu vštípit účinnost bez zřetele k tomu, zda se jedná o elementála delšího nebo kratšího trvání.

POZNÁMKY:

 • Elementál nezná prostor a čas - diriguje se do mentální nebo do myšlenkové sféry.
 • Čas od času je třeba jej znovu nabít novou silou. Jestliže splnil určenou úlohu, rozplyne se sám podle rozkazu.

VI.stupeň - Larvy

Na rozdíl od elementálů, které magik vytváří vědomě, vznikají larvy náhodně silnými psychickými vzruchy /excitacemi/ na mentální úrovni. Čím je vzrušení silnější, tím více mentální síly ztrácí onen člověk a také tím životaschopnější se stává larva - především jestliže se ony vzruchy častěji opakují. Nezáleží přitom, zda je její tvůrce magicky vyškolen či ne, nezáleží rovněž na jeho inteligenci, stáří atp. Když přestane psychická dráždivost, zaniká larva sama od sebe, až se zcela rozplyne. Že to jde na účet každého člověka, který nechtíc /podvědomě/ larvy vytváří, je jasné. Příčinou jejich vzniku bývá obyčejně strach, leknutí, starost, nenávist atd. Myšlenka lásky se symbolizuje nejčastěji ve tvaru srdce, nenávistná ve tvaru blesku atp. Jen dobře školený magik je vidí - ostatní nikoliv. U citlivých lidí anebo vznětlivých se oddělí mentální látka snadněji, a tedy i tvorba larev je lehčí. Tyto osoby si dosti škodí především nervově, a ještě strhují i lehce ovlivnitelné osoby do kruhu soucitu /stejný princip jako u masové hypnózy/.

Čím je larva silnější, tím houževnatěji se drží při životě. Dráždí svého tvůrce, aby jí dodával více sil, a v krajních - naštěstí vzácných - případech se může i svému tvůrci stát i osudnou /obyčejně však způsobí komplex, psychickou poruchu, různé fobie - např. o pronásledování atp./

VAROVÁNÍ: Kdo se sám chce, věnovat této problematice, nechť je velice opatrný a pozorný, aby se sám nestal obětí svých výplodů.

Ještě něco o larvách

Je těžké najít ten správný pojem tomu, co přináší majiteli tolik problémů, a které je majitelem velice ochraňováno a opatrováno. To nejpříbuznější, co fakticky je vrahem. Tím jsou naše "touhy", které "spalují a požírají" člověk, jež je stvořil.

Co to je touha, neboli larva? Je to bytost astrálního světa, vytvořená lidskou myšlenkou, je to energetická sraženina, která má cíl uspokojit jednu, nebo několik tužeb majitele. Tvar larvy je závislý pouze na fantazii člověka. Odsud proto i vyplývá jejích různost v astrálním světě.

Vznik larvy

Larvy se rodí vlivem silné ideji a žijí silou jejích stvořitelé. Odsud vznikají výčitky svědomí, posedlost apod. Ale může být stvořená i jinou osobou: sugesci. Sila podobně stvořené larvy pak závisí jedině na sile odporu, který může udělat subjekt. Larva se živí při uspokojení tužeb, kdy čerpá energii svého majitele a proto je vnitřním upírem. Takový upír je strašný tím, že u svého majitele vyvolává jakousi závislost k jednomu nebo několika tužeb.

Hustota larvy se zvyšuje každým uspokojením. Časem se začíná projevovat i sama. Larva se podřizuje majiteli ve všem, co se týče věci, pro které byla stvořená. Když majitel jí začíná cítit jako teplový, nebo jiný projev, začíná panovat larva a nutí svého majitele dělat to, kvůli čemu byla stvořená.

Larvy mají jednu stejnou vlastnost: každá si chrání svého majitele a majitel bude říkat, že v to nevěří a že s ním je vše v pohodě. Když v to ale věří, pak má dvě možnosti: otroctví, nebo svoboda po boje s takovou larvou.

Boj s larvou

Boj s larvou v prvním stadiu vypadá tak, že larva se snaží přesvědčit svého majitele, že on jí potřebuje, že mu dává tolik radosti a uspokojení. A spousta lidí vyberou možnost ve prospěch larvy.

V druhém stadiu se už objevují problémy v stavu člověka, kdy larva se snaží dokázat svou vlast nad majitelem. Ten začíná málo spát, rychle se zhorší jeho nálada, atd. Tady člověk, který rozhodl se jí zbavit by se měl držet ve svých rukou co nejvíce. Zůstat ustat klidný, aby se právě v tomto stadiu nezačal být nekontrolovaným, agresivním apod.

Klíčem ke všemu je vůle člověka. Musí být namířena ne na ostatní ale na sebe samého. Vůle, která pomůže navrátit harmonický lidský stav. To není ta vůle, která bouchá do hrudníku a řve, že "jím všem ukáže". Je to vůle tichá a vyvolává klid.

VI.stupeň - Schémata /schémy/

Rozdíl mezi larvou a schémou /schématem/ spočívá v tom, že larva vznikla následkem opakovaného psychického vzrušení, zcela neuvědoměle a s podobou odpovídající excitačnímu motivu, zatímco schéma obdrží určitý - řekli bychom pevný, stabilní - tvar, přímo tryskající z obrazotvornosti člověka. A právě tak jako je tomu u larev, zesiluje, oživuje a zhušťuje se tvar schémy opakovaným vyvoláváním obrazu bez zřetele na to, oč jde. Tento obraz může být vyvolaný natolik silně, že jeho vliv padá nejen na astrální sféru, nýbrž i na hmotnou úroveň.

Příklad - erotická schéma: Vezměme si daleko nejčastější schémata z eroticko-sexuální oblasti. Podnětem těchto schémat je krásné tělo, krásná tvář buď žijící osoby nebo ideální obraz, pokud příslušná osoba nemá možnost uspokojení svých osobních tužeb. Čím pevněji roste tužba, tím se stává Eros-Schéma silnějším, neboť se vytváří myšlenkami z oné tužby /chtíče/. A jestliže vytváří člověk určité zábrany, účinek je tentýž. Po určité době následuje sen, v němž oběť prožívá slastné pocity ukojené erotiky. /Realizace chtíče až po coitus ve snu./ Vzniklé poluce jen zhušťují a živí schému, neboť v pohlavních výměšcích je zhuštěná vitální síla a schéma tuto sílu vstřebává jako vampír /nejde přitom ani o hmotné sperma, nýbrž jen o sperma, v němž je shromážděna pomocí silné imaginace životní síla/.

Oběť ztrácí svou duševní rovnováhu, ztrácí sílu vůle a schéma postupně nad ním získává nadvládu. Takovýto člověk podléhá psychickému zmatku, neví, co se s ním děje, má předrážděné nervy atp. Konečně svazuje schéma takovéhoto člověka k onanii - poslední krok podřízenosti slepému chtíči je učiněn.

To je důsledek erotické schémy a takovémuto podlehnutí je vystaveno 99procent lidí v některém svém životním období, převážně však v dospívání. Eroticko-sexuální schémy nejsou tedy tak nevinné, jak se na první pohled zdají. Své trvalé zázemí získávají bohužel již v prnví fázi dospívání u drtivé většiny mládeže, a zde je právě názorně vidět, jak výčitky a stavy provinilosti týkající se tohoto egoistického využívání pohlavního pudu se snaží pubescenti přehlušit arogancí a cynismem. Vyšší duchovní a duševní schopnosti a sklony trvale upadají.

Pohlavní tužby a láska patří i pro mága k nejriskantnějším úkonům. Souhlasíme s láskou sexuální, avšak tato Láska musí být pod kontrolou vůle! Nemáme nic ani proti erotické rozkoši, není-li egoistická a je-li podřízena Lásce! Ideálem však zůstává pro vyspělého mága pohlavní abstinence ve smyslu křesťanských světců nebo židovských rabínů!

Další příklady schém bychom mohli uvést z oblasti psychopatologických /např. symptony pronásledování, nenávisti atd./. Zde jsou ovšem důsledky podstatně horší, než je tomu u schém z oblasti Erotu.

VI. stupeň - Fantom

Fantom je oživená představa zemřelých. Když člověk odloží hmotnou stránku, ocitne se okamžitě ve 4.rozměru. Bez zprostředkovací látky není možné, aby se takováto duše objevovala v naší trojrozměrné sféře, právě tak jako ryba nemůže žít bez vody. Vzpomínka na mrtvé, jejich chvála, úcta a smutek tvoří imaginární obrazy zesnulých, oživuje je a získává častým opakováním vzpomenutých citů dlouhou životnost.

Tyto obrazy stvořené žijícími lidmi nazýváme fantomy a je pravidlem, že se zjevují na spiritistických seancích atp. Bohužel jsou spiritisty považovány za skutečně zesnulé osoby. Právě proto se zde děje tolik sebeklamů a takovýto fantom se může stát vampírem média, ba i celého spiritistického kroužku - v extrémních případech i celého okolí.

Opravdový mág, který dosáhl 4.rozměru, tzn. princip akaša, by nemohl být ve spojení se zemřelým anebo s nevtělenou inteligencí. Mág je ve stavu schopen stvořit pomocí imaginace tvar, přeložit jej do 4.rozměru a žádanou bytost prosit, anebo též podle nutnosti i donutit vejít do onoho tvaru, a tak se manifestovat navenek. Tato praxe patří do magického oboru nekromantie anebo zaklínací magie /invokační/ a nemá se spiritismem nic společného. Pravý magik použije tuto praxi pouze v krajním případě a nebude citovat bytost z její sféry, neboť to, co mu ona bytost může sdělit anebo stvořit /učinit/, vytvoří si mág svou vlastní zralostí sám.

VII. stupeň - Vyrovnání živlů - 1.část

Na tomto stupni přechází adept k vědomému sledování kvality ducha aneb mentálního těla a osvojuje si jejich aplikaci. Právě tak jako všude je třeba i zde brát ohled na analogii živlů /živel oheň lze přeměnit na světlo a obráceně/. Bez světla by nebylo možné vnímat barvy a vůbec bez světla nedokážeme používat své oči. Proto je smysl zraku analogický živlu ohně. Živel ohně má v duchu jako specifickou vlastnost vůli. Živlu vzduchu přináleží vlastnost ducha intelekt se všemi aspekty, je připisován sluchu. Duchovní živel voda se vyjadřuje v citu anebo v životě. Tyto tři živly - základní principy v duchu /tzn.oheň, vzduch a voda/, společně dávají zemský princip ducha, což se projevuje ve specifické vlastnosti vědomí. Princip akaši se uplatňuje ve svém primitivním způsobu jako svědomí.

Mág ihned pochopí, jakou důležitost má tato analogie, pokud pokročil natolik, že dokáže uvážit magickou rovnováhu v astrálním těle předcházející introspekcí. Další úlohou je svého ducha analyzovat a zjistit, který ze živlů v jeho duchu převládá. Lidé, kteří mají velmi silnou vůli /není tím myšlena tvrdohlavost/, mají zaručeně převahu živlu ohně. Jakmile převládá intelekt anebo rozum se svými aspekty v duchu, lze z toho dedukovat, že je silnější živel vzduchu. A pokud je mág především citovým člověkem, hraje největší roli u něj živel voda. Jakmile má magik špatnou paměť, můžeme s jistotou stanovit, že převládajícím živlem je zem.

Toto rozdělení slouží k tomu, aby byla zjištěna účinnost živlů na duchu a vývoj zařídit tak, aby slabé živly vhodnou koncentrací a hlubokým meditováním se dostaly do rovnováhy. Mág nesmí dát žádnému principu nadvládu, a naopak musí usměrnit svoje cvičení k docílení vyrovnanosti jeho práce.

VII. stupeň - Vyrovnání živlů - 2.část

Například má vysoce vyvinutý intelekt, ale slabou vůli, která neodpovídá zralosti jeho intelektu. V tomto případě se musí snažit posilnit vůli vhodnými koncentračními cvičeními, které dají vystoupit v duchu principu ohně. Musí zvolit takové koncentrační cviky, které se zabývají zraky - tzn. cvičení v optické imaginaci. Neboť živel oheň odpovídá oku.

Jestliže má silnou vůli a slabý intelekt, dá se obdobně dedukovat, že je třeba věnovat nejvyšší pozornost imaginačním cvičením - tzn. volit takové cviky koncentrace a meditace, při nichž bude jeho ucho plně zaměstnané.

Pokud zjistí, že má silnou vůli a dobrý intelekt, ale slabý citový život, musí svého ducha naučit citu, což může dosáhnout takovými imaginačními a meditačními cvičeními, které silně podporují cit. Když magik zjistí, že i v astrálním, ale i v mentálním těle převládá živel země, např. že jeho myšlenky jen pomalu dosáhnou ducha a že je příliš založen melancholicky, je to důkaz toho, že převládá živel země a že vhodnými cvičeními musí školit především vědomí.

Živly

 OHEŇ

 VZDUCH

 VODA

 ZEM

 AKAŠA

 smysly

oči

uši 

 pocity a čich

chuť 

vše dov.

 základní vlastnosti ducha

 vůle

rozum

 cit

vědomí

 svědomí

 koncentrační a meditační cvičení

 optické

 akustické

citové

 rozšiřující vědomí

 zúčastňuje současně

Princip akaši vyplývá samo sebou z koncentrace, takže není třeba zde dávat speciální připomínky. Při slabé vůli cvičte koncentrační cviky s imaginací předmětů, obrazů atp. Tabulka má být jakýmsi ukazatelem, abychom poznali, který živel je převládající a které cvičení je třeba preferovat. V mag. výuce duše VII.stupně se budete zabývat vývojem astrálních smyslů ve vztahu k živlům. Sledujíce nynější stupně a jejich vlastní cvičení, viděli jste již určitý vývoj astrál.smyslů mága oživených a vyvinutých, přitom však není potřebí pro výjimečné případy zvláštní školení - především tam kde pro tu či onu schopnost existuje velmi malé nadání.

VII. stupeň - Jasnovidnost

Jasnovidností rozumíme obyčejně druhý zrak anebo zření nad prostor a čas, pokud se jedná o vidění do minulosti, přítomnosti anebo budoucnosti, případně zda se jedná o zření zemřelých atp. Především má magik poznat, že je více druhů jasnozření.

 • Prvním druhem je vrozená jasnovidnost /je to nejlepší druh, ale jen krajní výjimky se s ním mohou pochlubit./
 • Druhým je jakási náhlá, nečekaná jasnovidnost v důsledku patologických stavů /různých otřesů, chorob, nervových vybočení atp./ Pro mága je tato jasnovidnost téměř bez významu, neboť může znamenat náhlé zhroucení nejen ve smyslu ztráty této vlastnosti, nýbrž i zdraví - ba i brzkého konce.
 • Třetím druhem je tzv. mediální jasnovidnost prostřednictvím nějaké přidružené bytosti /řada z těchto experimentátorů však končí v ústavech pro duševně choré/.
 • Jako další je třeba uvést jasnovidnost získanou násilným vyvoláním různými omamnými prostředky /opiem, hašišem, mescalinem, LSD atp./. Velice nebezpečné, neboť podstatnou měrou oslabuje vůli a ničí sílu nervů.
 • Další jasnovidnost má za následek zeslabení anebo dočasné ochromení určitého nástroje /oka/. Knihy, které doporučují získat jasnovidnost fixací na nějaký předmět /magické zrcadlo, křišťálová koule anebo drahokam/, jsou sice dobré, ale nehodí se pro každého člověka. Jen v rukou školeného magika získávají tyto předměty použitelnosst. Schopnost jasnovidnosti závisí na nadání a na psychickém a astrálním vývoji, jakož i zralosti dotyčného magika.
 • Konečně lze uvésti poslední způsob jasnovidnosti, který vzniká následkem optimálního magického vývoje jako průvodní znak, vzniká systematickým vývojem smyslů, v našem případě jasnozřivého oka. V dalším příspěvku "Magické jasnozření" se dozvíte o metodě, která je neobyčejně praktická.

VII.stupeň - Magické jasnozření - 1.část

Světlo je aspektem ohně, proto je zraku a vůli analogické. Při pokusu jde proto hlavně o to, učinit si tak silnou představu světla, tj. představovat si světlo jasně, pokud chceme mít úspěch.

Zaujměte svou asánu a představte si, že univerzální světlo v lesku a tvaru podobné našemu slunečnímu světlu vztahujete z Univerza do těla, anebo přes plíce, přes póry, anebo pouze imaginačně. Tělo považujte za prázdný prostor naplněný univerzálním, bíle zářícím světlem. Do tohoto světla v našem těle koncentrujte vlastnosti jasnovidnosti, tj. domnívajíce se, že všepronikající světlo má schopnost vše vidět, všechno proniknout, prohlédnout. Ani prostor, ani čas nejsou tomuto světlu žádnou překážkou. O této vlastnosti světla musíme být skálopevně přesvědčeni, aby ani ta nejmenší pochybnost nemohla vzniknout. Jestliže jste nábožensky založeni, nebude pro Vás těžké věřit, že toto univerzální světlo je částí Boha, jenž má všecky zde popsané vlastnosti. Jak jste tímto způsobem nasáli do svého těla světlo se všemi zde popisovanými vlastnostmi a cítíte vnitřní napětí a pronikající sílu, tlačte toto světlo pomocí imaginace od nohou a rukou směrem k hlavě, a sice tak, že je světlo tak stlačené, že obklopuje oční bulvy. Můžete rovněž, pokud se Vám to lépe daří, nejprve jedno, potom druhé oko zde předepsaným světelným tlakem naplnit. Jsou magikové, kteří vyvinou jen jedno oko na jasnovidnost, druhé však nechají nevyvinuté. Jsme však toho názoru, že je lépe vyvinout obě oči.

Když jste provedli náplň v očních bulvách, imaginujte, že Vaše oči dosahují všechny schopnosti vložené do světla. Toto je třeba vydržet aspoň 10 minut, a jak máte vnitřní jistotu, že Vaše oko imaginárně naplněné univerzálním světlem obsahuje vlastnosti tohoto světla, vyprázdněte opět pomocí imaginace světlo, anebo přímo z očí do univerzálního moře světla, nebo mu dáte vproudit v původním tvaru do těla a odtud do univerzálního moře.

Důležité je, aby oko osvobozené od světla mohlo opět normálně vidět. Je to nutné, aby natolik vyvinuté astrální oči magika se nestaly natolik senzitivními, že by ztrácely schopnost rozlišení normálu od jasnovidných vizí. Pokud by mág, vynechal vypouštění koncentrovaného světla, mohlo by se stát, že by jeho oči zůstaly jasnovidnými a on by nedokázal rozeznat, co je ze hmotné úrovně a co z duchovní. Všechno je třeba mít v moci, obzvlášť jasnovidnost, a dát jí sílu, když si to žádá. Častým opakováním tohoto cvičení dosáhne mág takovou pohotovost, že jasnozřivé oko /oči/ uvede v činnost po dobu několika vteřin. Takto připravené oči vidí všechno, co hodlá mág vidět, ať již se zavřenými anebo otevřenými fyzickými zraky, nebo v křišťálové, případně skleněné kouli, na desce politurované skříně anebo v magickém zrcadle. Jeho jasnozřivé oko vidí všechno. Vidění závisí jen na čistotě bytosti.

VII. stupeň - Magické jasnozření - 2.část

Výborným podpůrným prostředkem, který dopomůže k rychlému vývoji jasnovidnosti a ušetří fyzické oko, ba jej i vyléčí, je příprava tzv. magické ohnivé vody pro oči. K její výrobě jsou potřeba následující věci:

 • láhev destilované vody
 • sušená kamilka
 • trochu světlíku /suchého nebo čerstvého/
 • slabší proutek z vrby anebo lískového oříšku /počet 7-9/ - tyto proutky zbavte listí, zastřihněte na stejnou délku a svažte na několika místech. Tento svazek nechte vyschnout na slunci anebo blízko topidla.
 • ještě je třeba filtr /kousek filtračního nebo sacího papíru/ a cedník /se síťkou/.

VÝROBA:

Do čisté nádoby dejte 1/4 litru destilované vody - postavte na oheň, a jakmile se dostane do varu, přidejte 2 lžíce kamilek a lžíci světlíku. Vařte jen několik vteřin, potom odstavte a přikryjte, nechte odstát. Poté přeceďte do další čisté nádoby. Jakmile čaj ochladl, vezměte svazek proutků, zapalte nad ohněm volné konce a nechte hořet. Tlející konce vnořte do připraveného čaje. Do čaje, který je tekutým kondenzátorem se dostal živel ohně. Tento tekoucí kondenzátor přeceďte přes filtr a cedník do další čisté nádoby. Filtrování je nutné, aby se odstranily zbytky popela a uhlí na prutech. Tuto tekutinu položte v míse před sebe.

Nyní vdechujte plícemi anebo póry živel ohně do těla plňte jím celé tělo. Zde není třeba zdůrazňovat horkost, nýbrž to, že živel ohně je nositelem naší žádosti, kterou vkládáte imaginačně do živlu ohně. Jakmile jste vložili tuto žádost, že chcete posilnit hmotné oči a vyvinout je astrálně, přitahujete živel ohně a tento přes solar plexus anebo přes ruce, nebo výdechem ho vtlačujte do tekutiny. Když máte pocit, že se Vám to celkem nedaří, oakujte pokus několikrát za sebou, ale ne víckrát než 9krát. Takto připravený kondenzátor se stane skutečně silnou esencí, která má příznivý vliv nejen na oční světlo, ale vyvíjí a posilňuje i astrální smysly, a hlavně je oživuje. Tento fluidický kondenzátor zavřete do láhve a uschovejte na chladném místě. Tato ohnivá oční vodička slouží při magickém ošetření očí, jakož i na posilnění oční světelnosti. Při slabém zraku můžete klidně tento fluidický kondenzátor nakapat do očí, neboť spojení obou léčivých bylin působí proti zápalům a posiluje zrak. Pro vývoj magických sil a astrálních smyslů oka stačí, když si zhotovíte tampon z vaty či lněného hadříku a namočený do tekutiny ho použijete jako obklad - nebo prostě oči omyjete. Obklady přivažte páskou nebo obalem. Mát o však i nevýhody: později když jsou astrální oči dostatečně vyvinuté, odpadnou tyto obklady a bude stačit jen imaginární huštění očí pomocí světla. Při opětovných pokusech, když fyzické oko těmito cviky se světlem zesílí, stačí věnovat pozornost jen astrálnímu oku se žádostí, abychom mohli vidět i pomocí něho.

Při těchto pokusech máme býti sami, i kondenzátor, který se odkládá, nesmí se dostat do cizích rukou. Když jste doposud cvičili svědomitě, zabere Vám toto cvičení několik měsíců, při mimořádné schopnosti a dispozici však nejméně měsíc, než se Vaše oko /oči/ stane úplně neškodným způsobem jasnovidné a schopné absolvovat všechny další operace a úlohy, před nimiž v tomto směru ještě stojí.

Jednotlivé úspěchy popsaných cvičení a metod v jasnovidnosti nelze uvádět, neboť se natolik různí a jsou tak fenomenální, že zůstává na mágovi, do jaké míry hodlá své oko /oči/ vypěstovat. Pro takto zdokonalené oči nezůstane nic skryto.

VII. stupeň - Magický vývoj astrálního jasnoslyšení

Postup je téměř takový jako v předchozích příspěvcích v sekci Magie. Jde o to, astrálně slyšet na největší vzdálenost, pokud chcete být schopným rozumět řečem všech bytostí. Zpočátku to bude projev hlasitého myšlení zevnitř. Po delším cvičení a návyku se vyvine natolik, že touto mimořádnou schopností budete vnímat myšlenky druhých, jako byste s nimi normálně hovořili. Jasnovidnost a jasnosluch jsou v magii nesmírně důležité.

I zde budete potřebovat tekutý kondenzátor a tampony /2/, tj. 2 kousky vaty namočené v tekutině....viz. starší příspěvky. Zde použijete živlu vzduch, naplníte jím plicním a pórovým dýcháním tělo. Tělo naplníte vzduchem jako prázdný balon a do tohoto vzdušného principu vložíte imaginační představu, že ve Vašem hmotném i astrálním těle je vyvolávána schopnost jasnosluchu. Když máte jistotu, že vzdušný živel je Vaší žádostí dostatečně impregrován - opět přes solar plexis, anebo přes ruku, nebo prostě výdechem - proměníte tuto představu do dvou malých namočených tamponů, které leží před Vámi, a do nich zhuštěně natlačíte veškerý Vaší žádostí impregrovaný živel ve Vašem těle, takže bude mít nyní tvar těchto dvou malých tamponů. Můžete je plnit současně, anebo jeden po druhém. Při tomto pokusu je velmi důležité pevné přesvědčení a živá víra, že se v nás tato žádaná schopnost rychle vyvine. Kondenzátor bude silný odvar kamilek v destilované vodě. Procezený, přefiltrovaný, aby zbytky byliny nezůstaly v něm hnít anebo plesnivět.

Na 1/8 litru vezměte 2 plné lžíte destilované vody. Zmíněné tampony plné vzdušného živlu vložte do obou uší, takže jsou úplně uspané. Do celé hlavy veďte imaginárně princip akaši, vědomí přeložte do krajin uší a imaginujte schopnost absolutního jasnosluchu. Představte si, že princip akaši, který nyní zhušťuje v uších, ve Vás okamžitě vyvolává žádanou schopnost. Po delší koncentraci rozpusťte opět princip akaši ve vesmíru, tamponky vyberte z uší a dobře je uschovejte, aby se jich nikdo nedotkl. Pokud se tak přece stane, musíte si připravit jiné. Při tom když je vybíráte z uší, rozptylujte opět princip akaši do vesmíru. Výhodnější je pro každý pokus použít nové tampony, vždy je znovu nabít /pokud na to máte čas/. Když chcete vyvinout své astrální slyšení, veďte akašu do ušních mušlí vnitřního kanálku a sluchového orgánu obou uší. Po delším cvičení Vám při imaginování nečekaně vznikne...jasnoslyšení.

A pokud tuto schopnost nepotřebujete, snažte se princip akaši opět rozptýlit do vesmíru do původního tvaru. Ve vedení principu akaši do vnitřních orgánů ovlivníte mentálně a astrálně sluch a koncentrovaným vzdušným živlem docílíte fyzického jasnoslyšení.

VII.stupeň - Magické školení těla /Elementálové a elementárové/

Jestliže mág ovládá projekce živlů navenek, tzn. že každý živel může prostřednictvím sebe anebo přímo z Univerza promítnout, může dle libovůle stvořit elementáry pro sebe i pro druhé. Stvoří si bytosti, jež mu budou sloužit nejen na úrovni mentální, nýbrž i astrální - ba i  na hmotné - dle toho, jak je stvoří /mentálně, astrálně atp./ či zhustí.

Rozdíl mezi elementálem a elementárem spočívá v tom, že elementál byl stvořený na základě vědomého myšlenkového tvaru z představy a silou magikovy vůle, zatímco elementár je proti tomu ve svém působení o mnoho pronikavější a subtilnější, neboť byl stvořen z jednoho anebo více elementálů.

Tvorbou elementárů dostává adept-mág do rukou velice mocný klíč, s nímž může na mentální, astrální i na hmotné úrovni vše dosáhnout. Nechť nikdy nevytváří elementáry pro negativní účely, neboť by se mu neviditelný svět pomstil. Za činy elementára nese zodpovědnost výhradně adept.

Zásad: vytvářet elementáry pouze pro jeden úkol /účel/ a je třeba přitom dbát na analogii živlů. Nevytvářejte je dle tvarů živých ani zesnulých lidí! A především ne těch, s nimiž jste ve spojení! /Elementár by mohl odebrat svému dvojníkovi sílu, postavit se proti mágovi a vympyrizovat jej, ovlivňovat ve spánku a činit další zlo./

VII. stupeň - Magického školení těla - praktické pokyny

 1. Ihned při jeho tvorbě má elementár získat jméno, ne velmi běžné, neboť při pouhém vyslovení jména je elementár v pohotovosti v blízkosti adepta. /Při více elementárech různá jména, která je nutno nezapomenout./
 2. Čím silnější je vůle mágova, tím větší je promítnutí elementů navenek, a takto silně nabitý elementár je tím účinnější. /V některých případech může být elementár natolik zhuštěn, že se stává viditelným i normálnímu zraku. Viditelnost však závisí na účelu./
 3. Po dosažení úkolu nechť je elementár rozpuštěn! Pokud se tak nestalo a je magikem opomenut, může se posléze stát /veden určitým pudem sebezáchovy/ samostatným mágovým vampýrem.
 4. Nevýhodné jsou krajnosti trvání elementára: např. týden - několik týdnů minimální trvání, dva roky až řadu let - maximální trvání.
 5. Projekcí prostřednictvím sebe vytvoří mág elementáry pro vlastní potřebu. Pro druhé však nechť vytváří elementáry přímo z Universa, neboť jinak by vznikla neviditelná páska, již by bylo možné zneužít /na východě poutají elementáry do tzv. Kylicherů, což je diagram pozůstávající z kamenů, odpovídající Yidomu, k němuž nikdo jiný nemá přístup/. - Školený mág použije část místa ve stěně, neboť ví, že elementár nepotřebuje žádný zvláštní prostor. - Nechť to není místo, kde se zdržuje hodně lidí, kdyby se člověk ocitl na tomto místě, kde se nachází spoutaný elementár, popadne člověka zvláštní nepokoj a jiné nepříjemnosti.
 6. Při tvorbě elementára se učí, jakým způsobem se bude evokovat - zda jménem, které vyslovíme šeptem, anebo jen myšlenkou, či pouhým gestem ruky, pohybem anebo magickým rituálem. - Záleží na adeptu magie.
 7. Na níže popsaný návod se mág v další praxi nemusí zaměřovat. Je to jen poukaz, jakým způsobem můžete aplikovat své síly. Začátek práce je však třeba plnit věrně dle návodu.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Levitace

(František, 10. 2. 2010 12:06)

Dnešní padouchové moderního světa už levitovat nenohou.Lidstvo je odpad.