Jdi na obsah Jdi na menu
 


Magie 3

23. 3. 2007

Pentagramové rituály

Pentagram symbolizuje spojení čtyř živlů s pátým elementem /éter,akáša/, který představuje jejich imanentní jednotu a jejejich syntézou i esencí. Z tohoto důvodu je pentagram rovněž symbolem mikrokosmu, tj. člověka, ovšem pouze v případě, že je obrácen vrcholem vzhůru. Převrácený pentagram /vrcholem dolů/ znázorňuje hlavu "kozla sabatu" a tradičně je vnímán jako symbol černé magie. Syntéza obou typů pentagramů, která je vyobrazena níže, budiž tématem k meditaci pro vážné zájemce o hermetismus. V pentagramových rituálech se zásadně pracuje pouze s pentagramem obráceným vrcholem nahoru.

V magické praxi jsou živly tradičně přiřazovány jednotlivým světovým stranám, a sice vzduch východu, oheň jihu, voda západu a země severu, zatímco pátý element se nachází uprostřed. /V některých systémech jsou voda a země přehozeny./ Symbolickým znázorněním jednotlivých živlů jsou zde čtyři zodiakální emblémy, které odpovídají čtyřem archandělům živlů: člověk /vzduch/, lev /oheň/, orel, resp. štíř /voda/, býk /země/. Tyto souvztažnosti zde hrají důležitou roli.

S ohledem na praktické použití se rozlišuje menší a větší pentagramový rituál. Oba tyto rituály mohou mít buď invokační nebo zažehnávací /vymítací/ formu. Dobře provedný zažehnávací pentagramový rituál je provázen pocitem čistoty, zatímco po provedení invokačního pentagramového rituálu se má dostavit pocit posvátna.

Menší pentagramový rituál

Menší pentagramový rituál má v magii mnohostranné použití a dobrý magik jej musí skutečně mistrovsky ovládat. Tento téměř universální rituální postup se používá zvláště v těchto případech:

1. Zahájení a ukončení každého magického díla.

2. Udržování magikovy "kondice" pravidelným prováděním tohoto rituálu každé ráno a večer.

3. Zbavení se zmatených nebo obsedantních myšlenk apod.: a/ postavte se čelem k východu a vizualizujte kolem sebe kruh, b/ vizualizujte příslušnou rušivou myšlenku, c/ s imperativním gestem vykažte tuto představu vně kruhu, d/ zabraňte návratu představy tak, že uděláte krok nazpět a přiložíte pravý ukazováček ke rtům v gestu mlčení, e/ abyste tuto představu desintegrovali, proveďte menší zažehnávací pentagramový rituál. Sledujte, jak se její obraz rozplývá.

4. Příprva k astrální projekci: zaujměte meditační polohu. /Buď lotosový sed nebo obyčejný sed na židli, s koleny u sebe a vzpřímenými zády./ Představte si, že stojíte uprostřed místonosti. Promítněte své vědomí do této představy jak nejlépe můžete. Vciťte se do vizualizované postavy, představujte si, jak chodí, dívá se a dotýká se předmětů. Nechte svého dvojníka provést menší zažehnávací pentagraový rituál. Pozorujte, co způsobil rituál v astrálním světle. Nakonec svého astrálního dvojníka zase vstřebejte.

5. Mírnější formy exorcismu, sloužící k pročištění duchovní atmosféry. Pro tento účel se pentagramový rituál zpravidla spojuje s vykropením prostoru svěcenou vodou.

Menší pentagramový rituál sestává ze čtyř částí:

1. Kabalistický kříž, 2. Vepsání pentagramů, 3. Invokace archandělů, 4. Kabalistický kříž

Při započetí rituálu se postavte čelem k východu. Na místě nejprve vizualizujte nebo vyznačte magický kruh.

Menší pentagramový rituál - Kabalistický kříž

a/ Dotkněte se čela a řekněte ATA /Tvoje je/.

b/ Dotkněte se prsou a řekněte MALCHUT /Království/.

c/ Dotkněte se pravého ramene a řekněte VE-GEVURA /a Moc/.

d/ Dotkněte se levého ramene a řekněte VE-GEDULA /a Sláva/.

e/ Zkřižte paže na prsou a řekněte LE OLAM, AMEN /na věky, amen/.

Při provádění vizualizujte, že rukou postupně vepisujete linie bílého světla ve tvaru kříže, které sahají od hlavy k chodidlům a od pravého ramene k levému rameni. Při slovech LE OLAM, AMEN si na průsečíku kříže představujte růži v její přirozené nebo stylizované podobě. Kabalistický kříž by měl předcházet každému, i tomu nejmenšímu magickému rituálu.

Kabalistický kříž se provádí na začátku a na konci.

Menší pentagramový rituál - Vepsání pentagramů

Linie pentagramů se vepisují do vzduchu napřaženou pravou paží, jedním tahem ve vyznačeném směru, a to buď magickou dýkou nebo žehnacím gestem /ukazováček a prostředníček natažený, prsteníček a malíček pokrčené tak, že se dotýkají palce/. Jejich vrcholy sahají od čela po stehna. Vepisování pentagramů je třeba synchronizovat s dýcháním: nádech při pohybu nahoru, výdech při pohybu dolů, zadržení dechu při vodorovném pohybu. Pro potřebu menšího pentagramového rituálu se používá pentagram živlu země.

Vlevo zažehnávací pentagram země, vpravo invokační pentagram země

a/ stojíce čelem k východu vepište první zažehnávací pentagram země. Pak se nadechněte, zatímco přiložíte ruku k hrudi, a ukažte do středu pentagramu, přičemž s výdechem intonujte. Boží jméno JHVH /=Jod He Vau He/.

b/ nechte paži napřaženou a obraťte se čelem k jihu. Opakujte celý postup a intonujte Boží jméno ADONAJ.

c/ pak se otočte čelem k západu, znovu opakujte celý postup a intonujte Boží jméno EHEJE.

d/ nakonec se otočte čelem k severu, vepište poslední pentagram a intonujte Boží jméno AGLA. Pak se vraťte do výchozí pozice, tj. obraťte se čelem k východu.

Je třeba dbát na dobrou vizualizaci pentagramů, které musí jasně zářit ve všech čtyřech kvadrantech kruhu, který byl opsán v průběhu tohoto rituálu. Pozornost je nutno věnovat také správné intonaci.

Menší pentagramový rituál - Invokace archandělů

Rozpažte ruce do podoby kříže a řekněte:

Přede mnou Rafael, za mnou Gabriel,

po mé pravici Michael, po mé levici Uriel.

Okolo mne planou pentagramy a nade mnou září šesticípá hvězda.

Při pronášení této formule je velmi důležitá dobrá vizualizace archandělů v jednotlivých kvadrantech. Na východě se tyčí Rafael, archanděl vzduchu. Je oděn ve žlutém rouchu s purpurovými odlesky, které vlaje ve větru. V ruce drží hů. Na západě stojí Gabriel, archanděl vody, s pohárem v ruce. Jeho roucho je zářivě modré s oranžovými odlesky. Michael, archanděl ohně, který stojí na jihu, je oblečen v červeném rouchu se zelenými odlesky. V ruce třímá plamený meč. Uriel, archanděl země, stojící na severu, má bohaté roucho v barvách čtyř ročních období: citronově žlutá, olivová, hnědočervená a černá. Stojí na pantaklu.

Závěrem této fáze rituálu se znovu připomínají již vepsané pentagramy a vizualizuje se hexagram nad operatérovou hlavou.

I.stupeň

Mějte na paměti následující skutečnosti:

A. Magickou rovnováhu nedosáhneme bez souběžného vývoje tělesné, duševní a duchovní stránky člověka.

B. Není třeba pospíchat - všechno chce svůj čas. Trpělivost, vytrvalost a nepoddajnost egu jsou základními podmínkami úspěchu.

C. Člověk je zvířetem zvyku, když si jednou navykne na určitý rytmus práce a nácviku, je zachráněný. Cvičte proto v pravidelných úsecích dne, půjde Vám pak všechno snadněji. Stejně jako potřeba jídla, dostaví se Vám i potřeba cvičit.

Následující praktická cvičení jsou základem veškerého dalšího hermetického výcviku.

I.stupeň - Kontrola myšlenek

Pohodlně se posaďte nebo se i položte. Uvolněte tělo, zavřete oči a po dobu 5 minut pozorujte chod myšlenek. Zpočátku poznáte, že myšlenky přímo útočí, týkají se běžných záležitostí, starostí atd. Mějte k nim postoj jako němý a nestranný pozorovatel.

Jde o to nazapomenout se v nějaké myšlence, ale pozorně je sledovat, neúčastnit se jich a neztotožňovat se s nimi, a hlavně neusnout.

Když se unavíte, přestaňte. /Občas je vhodné se osvěžit studenou vodou do tváře a velmi užitečné je hluboké dýchání./ Cvičte ráno a večer. Každý den přidejte minutu navíc, takže po týdnu máte minimálně 10 minut. Nezačínejte s dalšími cviky, pokud toto absolutně neovládnete.

Zároveň pěstujte myšlenky, zbavujte se těch, které se Vám násilím derou do mysli, zbavte se starostí, mrzutostí /jež Vás zastihly/. Navykněte si v životě na toto: cokoli činíte, dělejte to s plným vědomím, bez ohledu, zda jde o malé nebo důležité věci. Utvrdíte tak ducha, sebevědomí a paměť.

Ovládejte myšlenky tak, že jednu myšlenku podržíte a ostatní nemilosrdně ze své mysli vypudíte. Zvolte si libovolný námět a přidržte se ho celou silou. Nejprve se Vám to podaří jen několik vteřin, později 1 minutu, avšak Vy to musíte dokázat alespoň 10 minut.

Následující cvičení je úplné zbavení se jakékoliv myšlenky. Posaďte se do pozice, která Vám je nejpříjemnější, a energicky zažeňte jakoukoli myšlenku, jež by se Vám chtěla projevit. Musí v mysli vládnout absolutní prázdnota. Tento stav prázdnoty udržte nejprve několik vteřin. Konečný výsledek je alespoň 10 minut. Své úspěchy i neúspěchy si zapisujte. Cvičte se v sebekritice.

I.stupeň - Sebepoznání

Bez sebepoznání není vzestupu a tuto podmínku klade každý systém zasvěcení. /Důležitou složkou zde bude náš deník kladů i záporů, pochopitelně je třeba postupovat vůči sobě nemilosrdně a žádnou chybu nepřikrášlovat, neboť to má být kontrolní kniha, kterou samozřejmě nikomu nebudeme ukazovat./ Meditujte a přemýšlejte o sobě. Vmyslete se do různých situací minulosti, vzpomeňte si, jak jste se tehdy zachovali a jakých chyb jste se dopustili. Čím více jich objevíte, tím lépe. Nesnažte se nic zakrývat. Zvláště nadaní žáci objevili na stovky jemných odstínů svých chyb. Tito neofyti mají velmi dobrou schopnost meditace a hluboký vnor do vlastní duše. Je třeba se dokonale umýt v duši.

Každé ráno a večer věnujte chvíli sebekritice. Pokud objevíte nějakou chybu, okamžitě se jí zapište. Když to po dobu několika týdnů zvládnete, můžete postupovat dále.

Pokuste se připodobnit svou každou chybu jednomu ze 4 elementů /živlů/. Ve svém deníku si vytvořte 4 rubriky: pro každý element jednu. Ty chyby, které nevíte jak zařadit, dejte do rubriky "indiferentní".

Příklady chyb pro elementy:

Oheň - žárlivost, nenávist, pomsta, zlost, náhlé rozčilení.

Vzduch - lehkomyslnost, chvastounství, sebepřeceňování, pomluvy, utrácení peněz

Voda - lhostejnost, flegmatičnost, chlad, povolnost, nedbalost, plachost, vzdorovitost, nevytrvalost

Země - urážlivost, lenivost, nesvědomitost, těžkopádnost, těžkomyslnost, nepravidelnost

Následující týden znovu přemýšlejte o každé rubrice zvlášť a dejte si ty nejtěžší chyby dopředu, a rovněž chyby s častým výskytem, na třetí místo však i ostatní /s poznámkou, kdy se vyskytují/.

Právě tak si rozdělte dobré vlastnosti např.:

Oheň - píle, radost, dobrosrdečnost, optimismus, šikovnost...

Vzduch - tvořivost, originalita, logika...

Voda - skromnost, zdrženlivost, soucit, mír, odpuštění a něha

Země - pozornost, vytrvalost, svědomitost, důkladnost, přesnost, zodpovědnost

Toto úsilí Vám získá 2 tzv. astrální zrcadla duše, a sice jedno černé /pro špatné vlastnosti/ a jedno bílé /pro dobré, ušlechtilé vlastnosti/. Tato zrcadla je třeba považovat za zrcadla okultní a kromě majitele nemá nikdo právo do nich nahlížet. Dávají majiteli poznat, který z elementů u něho převládá v bílém anebo černém zrcadle. Je to nutné pro magickou rovnováhu duše a závisí na tom celý další vývoj.

I. stupeň - Magie těla

Žádnou část našeho těla nesmíme zanedbávat. Ráno, když vstaneme, vytřeme měkkou utěrkou /ručníkem/ celé tělo, až pokožka jasně zčervená. Tím se otevřou póry a můžete lépe dýchat. Částečně i odlehčíme ledvinám. Potom se umyjte chladnou vodou a hrubým ručníkem se důkladně promasírujte. Citlivé osoby mohou použít vlažnou vodu. Tato procedura by se Vám měla stát zvykem po celý život. Odstraňuje únavu. Dále je třeba alespoň několik minut ranního tělocviku, aby tělo neztratilo pružnost. Ponecháno na individuálním výběru.

I. stupeň - Mysterium dechu

Kyslík podléhá elementu ohně a dusík elementu vody. Element vzduchu je zprostředkovatelem a element země drží vodík a kyslík pohromadě. Pátý element - akaša - anebo elemet éter je prapříčina či boží princip. Právě tak v Universu, v přírodě i zde mají elementy svůj elektrický a magnetický fluid - svou polaritu. Při normálním dýchání obdrží tělo jen tolik elementární látky, kolik potřebuje ke svému udržení, avšak jinak je to s uvědomělým /uvědomovaným/ dýcháním. Když spojíte dýchání s myšlenkou a když vložíte do vzduchu - jenž máte vdechnout - představu /je jedno, zda konkrétní či abstraktní/, přijme ji princip akaši dotyčného vzduchu a vede ji elektrickým a magnetickým fluidem. Takto impregnovaný proud vzduchu hraje dvojí úlohu. Je to ovšem podmíněno předchozím zadržením krve v plicích:

1. Odevzdá hmotné částky elementů na udržení těla.

2. Vede elektromagnetický fluid nabitý myšlenkou anebo představou přes cesty krve, elektromagnetický proud zabarvený myšlenkou přes astrální matrici astrálnímu tělu a dále přes mentální matrici duchovní části nesmrtelnému duchu.

Mnohé bohoslužebné směry používají instruktivní dýchání /např. hatha-jóga/ - a to bez toho, že by vědomě poznali správný význam. Extrémními dechovými cvičeními si tak mnozí poškodili zdraví, zvláště tehdy když pokračovali bez vedení zkušeného gurua.

Jak je vidět, nejde o množství vdechnutého vzduchu, ale o kvalitu, resp. o ideu, kterou vkládáme do vdechovaného vzduchu. Proto cvičte bez uspěchání, pomalu a mírně bez namáhavého vtlačování vzduchu.

Pohodlně se posaďte a uvolněte celé tělo. Dýchejte výhradně nosem. Mějte představu, že s vdechovaným vzduchem proudí do Vašeho těla zdraví, klid, mír a úspěch. Vaše představa musí být velmi intenzivní, aby jí byl vzduch přímo impregnovaný a stal se téměř skutečností. Nepřipusťte pochybnost.

Sedm hlubokých vdechů ráno a večer pro začátek. Později stupňujte o jeden vdech každý týden. Ztělesňovat jinou žádost můžeme jen tehdy, když se první dokonale splnila. U nadaného žáka se mohou úspěchy objevit nejpozději po sedmi dnech. Zpočátku nemějte egoistické žádosti, setrvejte při těch jako je zdraví, mír, klid a úspěch. Dechová cvičení by neměla přesáhnout půl hodiny.

I. stupeň - Vědomé přijímání potravin

Žádosti vložené do potravin účinkují zvláště silně na fyzické úrovni. Posaďte se před jídlo a intenzivně se soustřeďte, aby se Vaše žádost ztělesnila v jídle tak pevně, jako by se to již stalo. Když jste sami, můžete držet ruce nad jídlem, žehnajíce jako při magnetizování. Alespoň pohledem fixujte jídlo vkládajíce na něj svou žádost, anebo rovněž se soustřeďte se zavřenýma očima. Potom pomalu jezte, vědomě s vnitřním přesvědčením, že s potravou vniká Vaše žádost do celého těla, až do nejjemnějších nervů.

Naprosto nevhodné je chvatné jídlo. Každé jídlo a nápoj je vhodné pro impregnaci žádostí. Počínejte si jako křesťané při sv. přijímání, neboť z hlediska magie je jídlo svatý úkon. Velmi negativní je pro magický rozvoj chvatné jídlo. Každé jídlo i nápoj je vhodný pro impregnování žádostmi, jen je třeba sníst toto jídlo bez jakýchkoliv zbytků. Nikdy při jídle nečtěte - není vhodné ani zbytečně hovořit a zabývat se vedlejšími věcmi. Dále je třeba dbát na to, aby se nepřidružila protichůdná žádost. Když si například při vědomém a magickém dýchání přejete zdraví, nesmíte se při jídle koncentrovat na úspěch. Nejlepší je mít stejnou žádost jak při dýchání, tak při jídle.

I.stupeň - Magie vody

Voda podléhá magnetismu čili přitažlivé síle a tuto její vlastnost lze využít. Každá tekutina i voda má specifickou vlastnost soudržnosti a přitažlivosti bez ohledu na dobré nebo zlé vlivy. Tekutý element nám může sloužit jako akumulátor. Čím je chladnější, tím lepší. Nejschopnější akumulátor je při 4 stupních Celsia. Když se voda zahřívá, jeho přijímací schopnost klesá: při 36 - 37°C je neutrální.

Nelze magnetizovat např.horkou polévku, ale je možné ji impregnovat žádostí. Když si myjete ruce, myslete na to, že se zbavujete kromě špíny těla i nečistoty duše, že jste smyli i neúspěch, nespokojenost a nemoc. Umývejte se pokud možno v tekoucí vodě: /Takto znečištěnou vodu je třeba vylít, aby s ní nikdo nepřišel do styku./ Můžete též na chvíli ponořit ruku do studené vody a soustředit se na to, že astrálněmagnetická přitažlivá síla odebírá všechny nedostatky Vašeho těla i duše. Buďte přesvědčeni, že všechen neúspěch vzejde z vody. /Velmi účinné v létě, kdy je celé tělo kromě hlavy ponořeno ve vodě./

Rovněž je možno naplnit nádrž vodou, a dříve nežli se začneme umývat, ji magnetizujeme anebo impregnujeme žádostí a jsme přesvědčeni, že při umývání ona síla vejde do těla a žádost realizuje. Je možné též spojit oba cviky.

I.stupeň - Magnetická koupel očí

Do odstavené vody ponoří magik ráno tvář a otevře přitom oči. Kroutí očima na obě strany /opakova 7x/. Zpočátku oči pálí, později to přestane. Pokud trpíte oční slabostí, přidejte do vody odvar světlíku /euphrasie/. Působí to na odolnost, zbavuje oči slabosti, sílí zrak a činí oko jasné a zářící. Tuto vodu rozhodně magnetizujte a impregnujte žádostí. Pokročilí žáci, kteří cvičí jasnovidnost, mají takto možnost podpořit své jasnovidné schopnosti.

II.stupeň - od Bardona - část 1.

Normální vědomí sídlí v duši a v těle se projevuje prostřednictvím mozku, analogicky i podvědomí je vlastnost duše a má sídlo v malém mozku. /Vzhledem k aplikaci v magii se chceme především zabývat studiem psychologických funkcí malého mozku, tedy podvědomí./

Podvědomí je však třeba považovat za protichůdné vůči normálnímu vědomí, neboť co za stavu normálního vědomí rozumíme pod pojmy myšlení, pocity, vůle, paměť a rozum, zrcadlí se v našem podvědomí jako protichůdná činnost. Hnací síla či impulz k věcem, které jsou nežádoucí, jako např. naše vášně, chtíče, chyby a slabosti, se vymyká vědomé sféře. Úlohou žáka v introspekci je činnost tohoto podvědomí podle klíče elementů /neboli 4pólového magnetu/ rozložit. Tím lze získat úplnou jistotu pomocí přemýšlení a meditace.

Podvědomí je tedy hnací silou všeho, čeho si nežádáme. Chceme se proto naučit - tento do určité míry nepřátelský aspekt - transformovat, aby nám nejen neškodil, nýbrž naopak pomáhal uskutečnit naše žádosti. Podvědomí potřebuje ke své realizaci v materiálním světě čas a prostor, tedy 2 základní principy, které potřebuje každá věc, jestliže ze světa příčin má být přenesena do reality. Když podvědomí zbavíme času a prostoru, protichůdná polarita za nás vykonává svůj vliv, a takto se staneme schopni uskutečnit své žádosti prostřednictvím podvědomí.

V tomto náhlém hnutí podvědomí leží klíč k praktickému použití pro autosugesci. /Např. vštípíme do podvědomí myšlenku, že zítra v určité době nepocítíme chtíč-některé své vášně, tak má podvědomí až do vzpomenutého termínu dosti času nám postavit přímé anebo nepřímé překážky. Ve většině případů, zvláště při nevyvinuté anebo slabé vůli, se pravděpodobně podvědomí podaří nás přelstít a přivodit neúspěch. Když však podvědomí zbavíme pojmu času a prostoru, bude činná jen kladná stránka podvědomí, podvědomí se zařadí s normálním vědomím na stejný účinek a naše impregnovaná žádost se patrně podaří a budeme mít takto úspěch./

Formule, kterou zvolíme pro autosugesci, musí mít tvar rozkazu v přímé osobě. Nesmíme si tedy vsugerovat: zítra přestaneme kouřit atp., ale: "Já nekouřím, nevěnuji se sexuálním perverzitám, neopíjím se atp." - nebo: "Nemám chuť na kouření, nepociťuji sexuální chtíče atd..."

II.stupeň - od Bardona - část 2.

Nejúčinněji pracuje podvědomí v noci, ve spánku. Tehdy je činnost normálního vědomí pozastavená, a tím převládá činnost podvědomí. Pro autosugesci těsně před spaním, ale též ihned po probuzení v polospánku je nejvhodnější čas. Proto magik neusne s pochmurnými myšlenkami, se starostmi, depresemi, neboť by tímto nevhodně ovlivnil podvědomí, které pracuje v té sféře, v níž jsme ho při usnutí zanechali. Je třeba tedy usínat pouze s myšlenkami harmonickými, s myšlenkami úspěchu, zdraví a míru.

Dříve než přistoupíme k praktickému uskutečnění autosugesce, zhotovíme si cosi jako je růženec: na šňůrku navlékneme 30-40 korálků /postačí však i provázek a na něm obdobný počet uzlů/, abychom při opakování autosugesce nemuseli počítat, a tak neztratili pozornost.

Použití autosugesce je velmi prosté. Když to, co chceme dosáhnout, jsme vyjádřili krátkou, výstižnou větou v přítomném čase a v rozkazovací formuli - jako např.: "Jsem zdravý! Šťastný!" - přejdeme k praxi. Těsně před usnutím vezmeme svůj provázek anebo šňůrku a opakujeme polohlasně anebo prostě s vědomím zvolenou formuli a posunujeme korálky, až je všechny přejdeme. Takto víme, že jsme formuli opakovali 40x. Důležité je představovat si svou žádost jako již realizovanou.

Pokud byste dosud nebyli schopni usnout, zaobírejte se tou jistou myšlenkou, že se Vaše žádost již uskutečnila. Žádost je třeba přenést do spánku, případně proberte ještě jednou svou šňůrku.

Ráno po probuzení sáhněte okamžitě po šňůře a opakujte experiment znovu.

Ještě je třeba poznamenat, které žádosti se uskuteční pomocí autosugesce. Pravidlo je toto: každá žádost týkající se ducha, duše a těla, např. zušlechtění vlastního charakteru, odstranění slabostí, dosáhnutí zdraví atd. - ale není možno např. získat tímto způsobem výhru v loterii. K další formuli možno přistoupit jen tehdy, když jsme již zažili plný úspěch. Kdo se k věci postaví svědomitě, bude se moci rychle a příznivě přesvědčit o kladném vlivu autosugesce a jistě se jí přidrží po celý život. V I.stupni se žák naučil kontrolovat a ovládat myšlenky. Nyní chceme myšlenky koncentrovat za účlem zvýšení koncentrační schopnosti a posilnění vůle.

II.stupeň - od Bardona - část 3.

Položte před sebe předmět /např.nůž, vidličku, tužku, krabičku se zápalkami atp./ a fixujte pozornost zcela na něj. Zpamatujte si jeho přesný tvar a barvu. Potom zavřete oči a snažte se tento předmět si věrně představit, jak reálně vypadá. Jakmile Vám zmizí z představy, snažte se znovu o něm vyvolat představu. Po určité vytrvalosti a opětovném cvičení se zjeví předmět stále jasnější a důraznější a jeho zmizení z představy se stane později řidším jevem. Nedejte se zastrašit počátečním neúspěchem. Ze začátku necvičte více než 10 minut. Později však stupňujte výdrž až na 1/2 hodiny. Při kontrole je možno použít již dříve uvedenou šňůru s perlami či uzlíky, a sice tak, že při každé chybě posuňte 1 perlu /uzlík/. Úkol je splněný, když bez přerušení můžete předmět držet pevně v představě 5 minut.

Rovněž je možné předměty fixovat s otevřenýma očima. Předměty se tehdy musí objevit před našima očima ve vzduchu úplně plasticky. Kromě představovaného předmětu nesmíme vnímat nic ze svého okolí. I zde je třeba kontrolovat přerušení. Když jste schopni 5 minut vidět žádaný předmět, bez nejmenšího přerušení plasticky ve vzduchu, je úkol splněný.

Po pěstování schopnosti vize přichází na řadu schopnost akustická. Zde musí zpočátku imaginace sehrát velkou roli. Je totiž vyloučené stanovit si úkol takto: představit si např. tikání hodin. Srozumitelnější však bude vsugerovat si, že slyšíme tikání hodin. A i to se zpočátku podaří jen na několik vteřin. /Při chybách aplikujeme kontolní šňůru./ Pokuste se uslyšet tikot náramkových hodin, a je možno cvičit i jiné akustické experimenty koncentrace, např. údery gongu, kladiva, hromu a opět jiné zvuky, které znějí tiše. Je možno se koncentrovat na zvuky různých hudebních nástrojů, avšak důležité je se soustřeďovat pouze akusticky a netvořit si žádné obrazy. Pokud se obrazy vynoří, je třeba je potlačit. Když vydržíte určitý zvuk slyšet po dobu 5 minut, je úkol splněn.

Dalším cvičením je koncentrace vyvolání pocitu chladu, tepla, tíže, lehkosti, hladu, nasycenosti, únavy. Každý z těchto pocitů podržte alespoň 5 minut a úkol je splněn. Dále pokračuje cvičení v soustřeďování se na pocit vůně. Představte si, že cítíte vůni květů, růží, fialek atp. A pochopitelně bez obrazu těchto květů. Vyvolejte též nepříjemné vůně a vydržte alespoň 5 minut.

Poslední koncentrace spočívá ve smyslu choti. Soustřeďme se čistě na chuť, bez toho, že bychom mysleli na jídlo a nápoj. Zpočátku pocítíte vyhraněné chutě sladkosti, kyselosti, hořkosti a slanosti. Když jste zde docílili úspěchu, přejděte na chutě koření a pokud se Vám podaří vytrvat v různých chuťových představách alespoň 5 minut, je úkol splněný.

II. stupeň - od Bardona - část 4.

Koncentrace spojené se všemi pátými smysly posilují ducha, sílu vůle a člověk se naučí smysly nejen kontrolovat, ale i rozvíjet a v konečné fázi je dokonale ovládá. Magik musí mít své smysly dokonale vyvinuté a musí dokázat je ovládat, neboť pro magický vývoj jsou tyto cviky krajně důležité.

V I.stupni zařazoval žák /neofyt/ dobré i zlé vlastnosti dle 4 elementů a rozdělil je do 3 skupin: zhotovil takto bílé i černé zrcadlo, co tvoří charakter duše. Z této sestavy se musí dostat ven a musí se snažit za každou cenu získat rovnováhu v působení živlů. Bez této rovnováhy v astrálním těle je magický vzestup nemyslitelný. Když má magik dostatek vůle, může přejít na ovládnutí svých vášní, které lze u něj nejvíce ovlivnit. Pokud nemá dost silnou vůli, může začít z opačného konce tím, že vyrovnává nejprve jen slabé chyby až k jejich zvládnutí. Pro zvládnutí vášní a chtíčů všeho druhu má žák 3 možnosti, a sice:

1. systematicky aplikovat sugesci - podle výše uvedeného

2. transmutací vášní a chtíčů, tzn. jejich přetvoření v opačné, kladné vlastnosti, ať již pomocí častého meditování, eventuelně častého uvědomování si dosažení vlastností dobrých nebo pomocí autosugesce.

3. pozorností a silou vůle. Použitím této metody nedovolí výbuch vášní a chtíčů a potře je v zárodku. Tato metoda je sama o sobě nejtěžší a hodí se především pro ty, kteří boj s chtíči chtějí vyhrát pomocí silné vůle.

Tento stupeň má za účel dosažení rovnováhy elementů v duši. V žádném případě nechoďte dále, pokud jste tento důležitý II. stupeň dokonale nezvládli! Tvorba charakteru však probíhá ve všech stupních, ale již ve druhém stupni musíte převážně špatné vlastnosti, které jsou vůbec nejhorší překážkou při dalším vývoji, mít odbourány.

II. stupeň - od Bardona - pokračování

Magické rozvíjení těla v tomto 2.stupni stále probíhá těmito způsoby: omývání studenou vodou, masáže, tělesný pohyb, magie vědomého jídla. A toto je třeba dodržovat ve všech stupních. Školení II. stupně pouze přidává změnu v dechových cvičeních a rozmnožuje je o vědomé dýchání póry.

Pokožka má dvojí funkci. A sice: dýchat a vylučovat. Pokožku můžeme používat jako druhé plíce a jako druhé ledviny. Proto je také důležité třít a masírovat holé tělo nasucho. Je to důležité pro odvalení břemene z plic a ve velkém rozsahu i z ledvin, a nutné rovněž k podnícení pórů k vyšší činnosti.

II. stupeň - Cvičení - správné dýchání

Posaďte se pohodlně na židli a uvolněte svaly. Mentálně se soustřeďte na to, že při každém dechu nedýchají jen plíce, ale i celá pokožka, celé tělo vstřebává vzduch. Každý pór našeho těla přijímá život. Síla z principu éteru proudí do Vás. Pokud se naučíte dýchat celým tělem, prospěje Vám to při vdechování Vašich prání /týkajících se např.zdraví, úspěchu atp./. Pokud jste i v tomto získali určitou zručnost, snažte se magicky ovlivnit i výdech, a to tak, že při výdechu si mentálně představujete, jak ze sebe vylučujete vše negativní: neúspěch, chorobu, neklid atp.

II.stupeň - Cvičení - ovládnutí těla

Dokázat sedět pohodlně a klidně je umění, kterému se musíme naučit. Posaďte se klidně, páteř je kolmá, nohy vedle sebe, obě ruce odpočávají klidně na stehnech. Vezměte budík a nastavte jej na 5 minut. Zavřete oči a sledujte celé tělo. Pocítíte neklid ve svalech, avšak vydržte za každou cenu. Příště prodlužte cvičení o 1 minutu, až se Vám podaří takto pokojně sedět 1 hodinu. Potom poznáte, že v žádné poloze těla si tak neodpočinete. Indická jóga doporučuje ve svých ásanech nepřeberné množství pozic a poskytuje naději, že zvládnutí každé z pozic přinese určité okultní síly /siddhis/. Pro Váš magický vývoj však potřebujete jen jediný postoj. Jde tu o utišení těla a posilnění síly vůle. Především duše potřebují nerušenou činnost ze strany těla, a to bude v dalších speciálních cvičeních ještě popsáno.

Snažte se i v praktickém životě cvičit ovládání těla. Při pozornosti k situacím získáte mnoho příležitostí. Když ustanete, učiňte ještě alespoň maličkost. Když jste hladoví, odložte jídlo ještě o chvilku, když máte žízeň, nepijte ihned. Při navyklém spěchu nuťte se k pomalému konání a naopak.


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář